ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

- พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๐ (02/ก.ย./2560)
- วิทยากรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (30/ส.ค./2560)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข (30/ส.ค./2560)
- โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ณ ประเทศสวีเดน (13/ส.ค./2560)
- งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12/ส.ค./2560)
- โครงการอบรมสัมมนา "วิธีการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ สายพันธุ์กล้วย" (11/ส.ค./2560)
- กิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการประดิษฐ์พวงมาลัยตุ้ม (10/ส.ค./2560)
- โครงการจัดทาแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกาแพงเพชร (09/ส.ค./2560
- พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (09/ส.ค./2560)
- โครงการอนุรักษ์พลังงาน "มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน" (07/ส.ค./2560)

>>>ดูข่าวทั้งหมด


ภาพกิจกรรม


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง