เข้าสู่ระบบ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตอนที่ ๑ วัดพระบรมธาตุ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

View 12,890 Like 1 Share

ตอนที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

View 12,496 Like 0 Share

ตอนที่ ๒ ศาลพระอิศวร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

View 12,057 Like 0 Share

ตอนที่ ๓ วัดช้างรอบ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

View 12,050 Like 0 Share