วารสารสาร สื่อ ศิลป์
ลำดับ
วันที่
วารสาร
อ่าน
1
2019-02-12 105
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การผลิตรายการโทรทัศน์ให้น่าสนใจในยุคดิจิทัล 1418
วราพร ดำจับ
2) การเปิดรับและการรับรู้ความรุนแรงของผู้หญิงในละครโทรทัศน์ของกลุ่มเยาวชนไทย 292
กันต์ธนัน มากชู และ ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน
3) การดำเนินธุรกิจ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 426
สุวรรณา โกยม, ขวัญนคร อ้นโต, วุฒิชัย คำตา, สุธิดา แกววิเศษ, รัตนาภรณ์ ทองจันทร์ และชุติมา พราหมณนันท์
4) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 329
สุพัฒตรา โพธิ์ศรี, ปรีญาภรณ์ รอดจันทร์, ศิริรัตน์ บุญไทย, ธนวัฒน์ สร้อยดี และทิพย์สุดา คงเมือง
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านการให้บริการของสถานีรถไฟนครสวรรค์ 323
ศยามล วรรณะ, สุนิษา ถีระพงษ์, พิมพิไล ฝ่ายสงฆ์,ธนาวุฒิ ดิษสละ, ประพจน์ มโนวรรณ์ และชมานนท์ นาถาบำรุง
6) การสื่อแสดงของเพศหลากหลาย: ขนบสื่อในภาพยนตร์ไทย 1045
ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน, วนัสนันท์ นุชนารถ, พิมพ์นารา บรรจง
วารสารสาร สื่อ ศิลป์
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2022. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร