วารสารสาร สื่อ ศิลป์
ลำดับ
วันที่
วารสาร
อ่าน
1
2021-01-04 186
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 365
วิศิษฎ์ เกตุรัตนกุล, ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน และ กานต์ บุญศิริ
2) ประเพณีบุญบั้งไฟสุคิรินกับการดำรงอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในภาคใต้ 524
ศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงศ์
3) ลูกทุ่งสัปดน : ส่องเพลง “ทะลึ่ง” ผ่านแว่น “วัฒนธรรมประชา” 325
อรุโณทัย วรรณถาวร
4) การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป OBS Studio ในการเผยแพร่ละครเวทีในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา : ละครเรื่อง ภูษานาคี ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปะการแสดง รหัส 61 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 477
วาสนา ยุทธชุม และ สมเจตน์ ยามาเจริญ
5) ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมวิชวลผ่าน TikTok ในสังคมไทย 897
ณัฏฐพงษ์ สายพิณ
6) ผลจัดการเรียนการสอนแบบการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ในรายวิชาการจัดแสดงและนิทรรศการ 220
วนัสนันท์ นุชนารถ
7) oke 22
asd
วารสารสาร สื่อ ศิลป์
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2022. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร