วารสารสาร สื่อ ศิลป์
ลำดับ
วันที่
วารสาร
อ่าน
1
2021-07-05 42
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าตามที่ศิลปิน K-POP เป็นพรีเซ็นเตอร์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 792
สุดารัตน์ ยมรัตน์, เทพทัต ทองคุ้ม และ ธรรมรงค์ ตั่นแก้ว
2) การถ่ายภาพทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชุมชน ตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร 330
ธัญรดี บุญปัน
3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมผ่านการตลาดเชิงเนื้อหา 259
ประกายใจ อรจันทร์
4) แนวทางการศึกษาการสื่อสารเพื่อการสร้างความร่วมมือกับชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในประเทศไทย 356
วิศิษฎ์ เกตุรัตนกุล, ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ และ หัสพร ทองแดง
5) การบริหารจัดการเครือข่ายการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมภายใต้วัฒนธรรมองค์กรเครือข่ายด้านแรงงาน 131
บุญญฤทธิ์ ชลวิถี, ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ และ หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล
6) ประเพณีการแห่พระด้วยเกวียน อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ในบริบทการใช้ประเพณีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจากแนวคิดของคนในท้องถิ่น 134
จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
7) trvrtvtrv 33
trvtrvtrvtrv
วารสารสาร สื่อ ศิลป์
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2022. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร