งานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก


สำนักศิลปและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร. 055-706555 ต่อ 1601  แฟกช์. 055-706518

เว็บไชต์ : https://acc.kpru.ac.th/icac10/