ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว (ฉบับปรับปรุง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว (ฉบับปรับปรุง)

เผยแพร่เมื่อ 15-01-2020 ผู้เช้าชม 371

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว (ฉบับปรับปรุง)

การแสดงมุทิตาสักการะ พระโสภณคณาภรณ์

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการแสดงมุทิตาสักการะ พระโสภณคณาภรณ์
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
ให้ พระโสภณคณาภรณ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชญาณปรีชา

เผยแพร่เมื่อ 04-08-2019 ผู้เช้าชม 594

การแสดงมุทิตาสักการะ พระโสภณคณาภรณ์

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งในเวลา ๑๐.๑๙ น.
ประธานในพิธีโดย นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และเปิดกรวยถวายสักการะ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๕๐ น.
ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
และบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมแจกของให้กับเด็กๆ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 12-01-2019 ผู้เช้าชม 739

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

มีต่อ

การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
“๙๐ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ”  ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 30-11-2019 ผู้เช้าชม 641

การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

การนิเทศหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการนิเทศหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้ก่อนดำเนินการสอบให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์วัดชูจิตธรรมาราม
ในมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

เผยแพร่เมื่อ 18-11-2019 ผู้เช้าชม 583

การนิเทศหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา

พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร ที่ผ่านการฝึกหัดอบรม รุ่น ๑๙

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา
สิรินธร กำแพงเพชร ที่ผ่านการฝึกหัดอบรม รุ่น ๑๙  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
โดย พระโสภณคณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และให้โอวาท

เผยแพร่เมื่อ 03-04-2019 ผู้เช้าชม 641

พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร ที่ผ่านการฝึกหัดอบรม รุ่น ๑๙

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๖ พรรษา ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยเวลา ๐๘.๓๐ น. รองศาสตราจารย์วิสิฐ
ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา เวลา ๐๘.๕๕ น. กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
“อิ่มบุญ อุ่นใจ นุ่งไทย ใส่บาตร” ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ และกล่าวอาศิรวาท และมีการแสดง “รำถวายพระพร” โดย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา
สิรินธร กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12-08-2018 ผู้เช้าชม 828

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑

มีต่อ

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ
นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติทักษะ ในกิจกรรม"การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา"  ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก ๑ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 08-03-2020 ผู้เช้าชม 566

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสิน
การประกวดมารยาทไทย ในโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒
ณ หอสวดมนต์วัดคูยาง พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20-07-2019 ผู้เช้าชม 603

โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒

มีต่อ

ผู้อำนวยการ

DEQP

GLT

GH

GP

EVRM