ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว (ฉบับปรับปรุง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว (ฉบับปรับปรุง)

เผยแพร่เมื่อ 15-01-2020 ผู้เช้าชม 1,271

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว (ฉบับปรับปรุง)

การแสดงมุทิตาสักการะ พระโสภณคณาภรณ์

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการแสดงมุทิตาสักการะ พระโสภณคณาภรณ์
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
ให้ พระโสภณคณาภรณ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชญาณปรีชา

เผยแพร่เมื่อ 04-08-2019 ผู้เช้าชม 1,614

การแสดงมุทิตาสักการะ พระโสภณคณาภรณ์

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งในเวลา ๑๐.๑๙ น.
ประธานในพิธีโดย นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และเปิดกรวยถวายสักการะ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๕๐ น.
ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
และบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมแจกของให้กับเด็กๆ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 12-01-2019 ผู้เช้าชม 1,621

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

มีต่อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
การส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองแสง ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย
ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-05-2021 ผู้เช้าชม 352

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
“๙๐ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ”  ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 30-11-2019 ผู้เช้าชม 1,636

การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

การนิเทศหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการนิเทศหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้ก่อนดำเนินการสอบให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์วัดชูจิตธรรมาราม
ในมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

เผยแพร่เมื่อ 18-11-2019 ผู้เช้าชม 1,648

การนิเทศหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา

พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร ที่ผ่านการฝึกหัดอบรม รุ่น ๑๙

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา
สิรินธร กำแพงเพชร ที่ผ่านการฝึกหัดอบรม รุ่น ๑๙  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
โดย พระโสภณคณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และให้โอวาท

เผยแพร่เมื่อ 03-04-2019 ผู้เช้าชม 1,600

พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร ที่ผ่านการฝึกหัดอบรม รุ่น ๑๙

มีต่อ

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ
นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติทักษะ ในกิจกรรม"การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา"  ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก ๑ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 08-03-2020 ผู้เช้าชม 1,437

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสิน
การประกวดมารยาทไทย ในโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒
ณ หอสวดมนต์วัดคูยาง พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20-07-2019 ผู้เช้าชม 1,600

โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒

มีต่อ

ผู้อำนวยการ

DEQP

GLT

GH

GP

EVRM