ต้อนรับท่าน ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการฯ อพ.สธ.

วันที่ 03 เมษายน 2567 ต้อนรับ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการฯ อพ.สธ. พร้อมคณะที่ได้มีโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ 03-04-2024 ผู้เช้าชม 258

ต้อนรับท่าน ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการฯ อพ.สธ.

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วันที่ 15 มีนาคม 2567 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาโละโคะ ที่เข้ามาทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ 15-03-2024 ผู้เช้าชม 979

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร

วันที่ 30 มกราคม 2567 พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ต้อนรับคณะครูและนักเรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร ที่เข้ามาทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2024 ผู้เช้าชม 753

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทองแสนขันวิทยา

วันที่ 26 มกราคม ๒๕๖๗ พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทองแสนขันวิทยา ที่เข้ามาทัศนศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ 26-01-2024 ผู้เช้าชม 536

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทองแสนขันวิทยา

มีต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบรอบ ๑๐๙ ปี แต่การประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺโน คชวัตร) ๒๕๖๕

วันนที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายในวาระครบ ๑๐๙ ปี แต่การประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺโน คชวัตร)

เผยแพร่เมื่อ 02-10-2022 ผู้เช้าชม 3,838

พิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบรอบ ๑๐๙ ปี แต่การประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺโน คชวัตร) ๒๕๖๕

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบป้ายสัญลักษณ์ "OK กำแพงเพชร" และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ผ่านหลักเกณฑ์การผลิตสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เปิดตัวตลาดออนไลน์ "กำแพงเพชร มาร์เก็ตเพลส"
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เวทีกลาง งานประเพณี "นบพระเล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" โดยมีนางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้เข้ารับป้ายสัญลักษณ์ OK ซึ่งได้ผ่านหลักเกณฑ์การผลิตสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2022 ผู้เช้าชม 6,301

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบป้ายสัญลักษณ์ "OK กำแพงเพชร" และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ผ่านหลักเกณฑ์การผลิตสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมโครงการต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์โบราณสถานมรดกโลกเมืองกำแพงเพชรสำหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม Promotion of unique patterns from World Heritage Sites in Kamphaeng Phet for value-added cultural products.

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดหารายได้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์โบราณสถาน มรดกโลก เมืองกำแพงเพชร สำหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 30-01-2022 ผู้เช้าชม 6,540

กิจกรรมโครงการต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์โบราณสถานมรดกโลกเมืองกำแพงเพชรสำหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม Promotion of unique patterns from World Heritage Sites in Kamphaeng Phet for value-added cultural products.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
การส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองแสง ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย
ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-05-2021 ผู้เช้าชม 8,998

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

มีต่อ

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ
นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติทักษะ ในกิจกรรม"การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา"  ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก ๑ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 08-03-2020 ผู้เช้าชม 11,621

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสิน
การประกวดมารยาทไทย ในโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒
ณ หอสวดมนต์วัดคูยาง พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20-07-2019 ผู้เช้าชม 12,267

โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒

มีต่อ

ผู้อำนวยการ

DEQP

GLT

GH

GP

EVRM