วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งในเวลา ๑๐.๑๙ น.
ประธานในพิธีโดย นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และเปิดกรวยถวายสักการะ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๕๐ น.
ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
และบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมแจกของให้กับเด็กๆ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 12-01-2019 ผู้ชม 123


มีต่อ

พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร ที่ผ่านการฝึกหัดอบรม รุ่น ๑๙

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา
สิรินธร กำแพงเพชร ที่ผ่านการฝึกหัดอบรม รุ่น ๑๙  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
โดย พระโสภณคณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และให้โอวาท

เผยแพร่เมื่อ 03-04-2019 ผู้ชม 114


กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๖ พรรษา ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยเวลา ๐๘.๓๐ น. รองศาสตราจารย์วิสิฐ
ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา เวลา ๐๘.๕๕ น. กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
“อิ่มบุญ อุ่นใจ นุ่งไทย ใส่บาตร” ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ และกล่าวอาศิรวาท และมีการแสดง “รำถวายพระพร” โดย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา
สิรินธร กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12-08-2018 ผู้ชม 141


โครงการจัดทำหนังสือมารยาทไทย

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการจัดทำหนังสือมารยาทไทย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑.เพื่อน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ ๖๔ พรรษา
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ “วันอนุรักษ์มรดกไทย”  ๒.เพื่อจัดทำหนังสือคู่มือ “มารยาทไทย” ที่เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามหลักมารยาทไทย เป็นสื่อการศึกษา และอ้างอิงทางวิชาการ ตลอดจนเป็นคู่มือ
ในการปฏิบัติ ฝึกฝน เพื่อเสริมบุคลิกภาพให้งดงาม  ๓.เพื่อเผยแพร่หนังสือมารยาทไทยให้กับสถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ  ๔.เพื่อเป็นการธำรงรักษาวัฒนธรรม
ด้านมารยาทไทย อันเป็นรูปแบบปฏิบัติของคนไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทย ซึ่งได้จัดพิมพ์ในรูปแบบภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พระโสภณคณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และผู้เชี่ยวชาญ
จากกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำหนังสือมารยาทไทย และร่วมเป็นแบบถ่ายภาพมารยาทไทย
ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อีกด้วย

เผยแพร่เมื่อ 15-05-2018 ผู้ชม 124


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ