โครงการอบรมให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ณ ห้องสำนักงาน ชั้น ๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 24 กรกฎาคม 2563 226 373 Share


โครงการอนุรักษ์พลังงาน KPRU Save Energy Green University

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน
"KPRU Save Energy Green University"  ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 23 กรกฎาคม 2563 226 385 Share


โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการป้องกันอัคคีภัย
ในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยในภาคเช้าเป็นการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่อง การป้องกัน ระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ  ณ หอศิลปดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และในภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติในการระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเชพร เฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฎาคม 2563 226 400 Share


กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง ก๊าซเรือนกระจก

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง ก๊าซเรือนกระจก
ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งวิทยากรบรรยายในครั้งนี้คือ
อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ประจำ
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 240 390 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักงานสีเขียว