ติดต่อเรา

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
๖๙ หมู่ ๑ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐


โทร:  ๐๕๕ – ๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๖๐๑

แฟกซ์: ๐๕๕- ๗๐๖๕๑๘

อีเมล:  ac_kpru@hotmail.com

Facebook:  www.facebook.com/culturekpru