ปรัชญา
สืบสานภูมิปัญญา เสริมสร้างคุณค่าวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์
อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กำแพงเพชรศึกษา

พันธกิจ
1. ทำนุบำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เผยแพร่และสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล
3. บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ


    ค่านิยมหลัก
ACT
A = Activity of Art: การกระตือรือร้นด้านศิลปะ
C = Culture Conservation: วัฒนธรรม
T = Tradition: ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา


ประเด็นยุทธศาสตร์
อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กำแพงเพชรศึกษา


เป้าประสงค์
1. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุง เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนและให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน
4. มีเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย
6. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ


กลยุทธ์
1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
2. สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน
4. สร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ