หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ ทองอ่อน

คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ

 

นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน

เลขานุการหน่วยอนุรักษ์ฯ

Facebook หน่วยอนุรักษ์ฯ