บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
และ หัวหน้าฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

อาจารย์อาชัญญา ศรีวรรธนศิลป์
ประจำฝ่าย

ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยทางวัฒนธรรม กิจกรรมนักศึกษาและจัดหารายได้

อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
หัวหน้าฝ่ายวิจัยทางวัฒนธรรมและจัดหารายได้

อาจารย์ธนกิจ โคกทอง
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้
รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง
หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายและส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์อรรถพล สุยะวงษ์
ประจำฝ่าย

อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ
รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปกรรมและภูมิทัศน์

อาจารย์สายพิณ เขียวมูล
หัวหน้าฝ่ายศิลปกรรม

อาจารย์นิฐิณี ทองแท้
หัวหน้าฝ่ายภูมิทัศน์

อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง
รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

อาจารย์นันทนัช ตนบุญ
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ

นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์
ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ