ประวัติสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นอาคารศูนย์ภูมิภาคศึกษา มีชื่อว่าหอศิลปะดุริยนาฏ ตั้งอยู่ เลขที่ ๖๙ หมู่  ๑ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรม การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวัฒนธรรมและการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีของท้องถิ่น ของจังหวัด และของชาติ

นอกจากนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมยังดำเนินงานในฐานะที่เป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งแต่เดิมตามพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ.๒๕๒๒กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมวิทยาลัยครูกำแพงเพชร”เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๓ เพื่อทำหน้าที่ช่วยปกป้องรักษาส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาวัฒนธรรมของชาติในปีพ.ศ.๒๕๓๔ศูนย์ดังกล่าวให้เรียกว่า “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรวิทยาลัยครูจังหวัดกำแพงเพชร” จนกระทั่ง เมื่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเห็นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น“สำนักศิลปะและวัฒนธรรม”เป็นต้นไป

ปัจจุบัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่รอบนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  บริเวณติดริมแม่น้ำปิง  โดยมีอาคารภูมิภาค และหอศิลปะดุริยนาฏ เป็นสำนักงานในการดำเนินงานบริหารจัดการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม