วารสารสาร สื่อ ศิลป์
ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ นามสกุล สังกัด สาขาที่เชี่ยวชาญ

หมายเหตุ

ก ประวัติศาสตร์และมรดกโลก

ข ภาษา วรรณกรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ค การศึกษาและนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม

ง ศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม

จ การจัดการและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ฉ ศิลปะ ดนตรีและศิลปะการแสดง

ช การสื่อสารทางวัฒนธรรม

วารสารสาร สื่อ ศิลป์
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2022. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร