วารสารสาร สื่อ ศิลป์
ลำดับ
วันที่
วารสาร
อ่าน
1
2021-07-05 42
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าตามที่ศิลปิน K-POP เป็นพรีเซ็นเตอร์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 792
สุดารัตน์ ยมรัตน์, เทพทัต ทองคุ้ม และ ธรรมรงค์ ตั่นแก้ว
2) การถ่ายภาพทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชุมชน ตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร 330
ธัญรดี บุญปัน
3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมผ่านการตลาดเชิงเนื้อหา 259
ประกายใจ อรจันทร์
4) แนวทางการศึกษาการสื่อสารเพื่อการสร้างความร่วมมือกับชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในประเทศไทย 356
วิศิษฎ์ เกตุรัตนกุล, ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ และ หัสพร ทองแดง
5) การบริหารจัดการเครือข่ายการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมภายใต้วัฒนธรรมองค์กรเครือข่ายด้านแรงงาน 131
บุญญฤทธิ์ ชลวิถี, ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ และ หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล
6) ประเพณีการแห่พระด้วยเกวียน อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ในบริบทการใช้ประเพณีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจากแนวคิดของคนในท้องถิ่น 134
จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
7) trvrtvtrv 33
trvtrvtrvtrv
2
2021-01-04 186
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 365
วิศิษฎ์ เกตุรัตนกุล, ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน และ กานต์ บุญศิริ
2) ประเพณีบุญบั้งไฟสุคิรินกับการดำรงอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในภาคใต้ 524
ศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงศ์
3) ลูกทุ่งสัปดน : ส่องเพลง “ทะลึ่ง” ผ่านแว่น “วัฒนธรรมประชา” 325
อรุโณทัย วรรณถาวร
4) การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป OBS Studio ในการเผยแพร่ละครเวทีในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา : ละครเรื่อง ภูษานาคี ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปะการแสดง รหัส 61 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 477
วาสนา ยุทธชุม และ สมเจตน์ ยามาเจริญ
5) ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมวิชวลผ่าน TikTok ในสังคมไทย 897
ณัฏฐพงษ์ สายพิณ
6) ผลจัดการเรียนการสอนแบบการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ในรายวิชาการจัดแสดงและนิทรรศการ 220
วนัสนันท์ นุชนารถ
7) oke 22
asd
3
2020-07-14 124
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การสร้างสรรค์และออกแบบเลขนศิลป์อีสานเพื่อการอนุรักษ์ 341
มนชญา สระบัว, จิราพร ลุนพรหม, อรอุมา ไชยศักดิ์
2) ข้าวหลามหนองมน สินค้าท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีกับการสื่อสารทางการตลาด 981
สุมนา จันทราช, กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช
3) ความรับผิดทางกฎหมายของสื่อมวลชนต่อความเสียหายจากการนำเสนอข่าวแบบเรียลไทม์ : ศึกษากรณีเหตุกราดยิง ณ ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา 1655
นาจรีย์ ชยะบุตร
4) วัฒนธรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของผู้นำสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 262
บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
5) วิถีชีวิตไทดำ: อัตลักษณ์บนฐานการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน 1079
วาสนา อาจสาลิกรณ์, รัษฎากร วินิจกุล
6) กระบวนการการสื่อสารการเรียนรู้บนเว็บไซต์ยูทูบ กรณีศึกษา รายการความงาม 290
พิมพ์นารา บรรจง
4
2020-01-07 97
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การสื่อสารในภาวะวิกฤต: กรณีศึกษาเหตุการณ์กราดยิงที่นครราชสีมา 1971
ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล, ดร.วรางคณา นิยมฤทธิ์
2) กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 กรณีไวรัสโคโรนา 2563 976
นพพรศิริ เหลืองาม
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 330
ศรัณย์ จงรักษ์, พัจนภา เพชรรัตน์, อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
4) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อปัจจัยทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมการใช้บริการ TV on demand 605
อัจฉรินทร์ ณรงค์, ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน
5) ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้: กลุ่มเกษตรกรของกรมฝนหลวง และการบินเกษตร 296
กนกกาญจน์ จันทร์เกิด
6) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดกำแพงเพชรที่สามารถใช้รักษาโรคได้ 291
ชญาดา กลิ่นจันทร์, ธาดา พรมทับ, ชรินรัตน์ บุญมาก
7) กระบวนการถ่ายภาพพระเครื่อง 630
ธนกิจ โคกทอง
5
2019-08-06 129
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) กลยุทธ์การนำเสนอคุณธรรมและจริยธรรมผ่านรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล สำหรับเด็กและเยาวชน 366
วาสนา ยุทธชุม, วนัสนันท์ นุชนารถ, วีรวรรณ แจ้งโม้
2) “ออเจ้า” ในความไม่ประสา: ความเป็นหญิงเป็นชาย ขนบ และการเมือง 766
ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน, ศุภโชคชัย นันทศรี, พธูรำไพ ประภัสสร, พิมพ์นารา บรรจง
3) ภาษาผู้หญิงหลังนวยุค: คุณค่าตนในวัฒนธรรมสตรีผ่านภาพยนตร์ไทย 552
ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน, นิรัชยา เลิศเรืองฤทธิ์
4) จริยธรรมการสื่อสารในยุคสื่อใหม่ 5504
ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์รถยนต์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 528
กรกนก เบญจวรรณ์, ดวงหทัย วิชาผา, เกศรินทร์ ประทุมมา, กัลยรัตน์ เข็มเงิน, บุษราภรณ์ เทียนบุตร, วันเกษม สุขะพิบูลย์
6) การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษาที่ 1/2560 957
อุทาน บุญเมือง
6
2019-02-12 105
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) การผลิตรายการโทรทัศน์ให้น่าสนใจในยุคดิจิทัล 1418
วราพร ดำจับ
2) การเปิดรับและการรับรู้ความรุนแรงของผู้หญิงในละครโทรทัศน์ของกลุ่มเยาวชนไทย 292
กันต์ธนัน มากชู และ ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน
3) การดำเนินธุรกิจ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 426
สุวรรณา โกยม, ขวัญนคร อ้นโต, วุฒิชัย คำตา, สุธิดา แกววิเศษ, รัตนาภรณ์ ทองจันทร์ และชุติมา พราหมณนันท์
4) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 329
สุพัฒตรา โพธิ์ศรี, ปรีญาภรณ์ รอดจันทร์, ศิริรัตน์ บุญไทย, ธนวัฒน์ สร้อยดี และทิพย์สุดา คงเมือง
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านการให้บริการของสถานีรถไฟนครสวรรค์ 323
ศยามล วรรณะ, สุนิษา ถีระพงษ์, พิมพิไล ฝ่ายสงฆ์,ธนาวุฒิ ดิษสละ, ประพจน์ มโนวรรณ์ และชมานนท์ นาถาบำรุง
6) การสื่อแสดงของเพศหลากหลาย: ขนบสื่อในภาพยนตร์ไทย 1045
ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน, วนัสนันท์ นุชนารถ, พิมพ์นารา บรรจง
วารสารสาร สื่อ ศิลป์
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2022. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร