วารสารสาร สื่อ ศิลป์

การเขียนบรรณานุกรม เป็นรูปแบบการรวบรวมสารสนเทศ จากการสืบค้นข้อมมูลต่าง ๆ ทั้ง หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลจากสังคมออนไลน์ จึงปฏิเสฐไม่ได้ว่า บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง เป็นส่วนสำคัญที่สำคัญของการเขียนงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตำรา รายงานการวิจัย หรือที่เราเห็นกันมากก็คือวิทยานิพนธ์ โดยจะปรากฎอยู่ท้ายบท หรือท้ายเล่มของเอกสารที่เราได้เขียนขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เราสืบค้นให้ผู้อ่านได้รับทราบ โดยก่อนหน้านี้เราได้แนะนำ วิธีการเขียนบรรณานุกรมในเวอร์ชัน 6 ไปแล้ว

โดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจะนิยมเขียนในรูปแบบ APA หรือ (American Psychological Association) ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนามาในเวอร์ชัน 7 ที่มีการกำหนดมาตราฐานใหม่โดยมีการเพิ่มเติมการอ้างอิงสารสนเทศให้เข้ากับยึคสมัย คือ สื่อสังคมออนไลน์ สำหรับใครที่ต้องการศึกษาหรือค้นหาตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม บทความนี้จะแนะนำและยกตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมในเวอร์ชัน 7 (APA 7 th )

 

การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา

การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 7 th เป็นรูปแบบการเขียนอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยการระบุชื่อผู้เขียนและตามด้วยปีที่เขียน

การอ้างอิงชื่อผู้เขียนก่อนข้อความ

  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
ผู้แต่ง 1 คน Last Name (Year) or Organization (Year) ชื่อ นามสกุล (ปีพิมพ์) หรือ องค์กร (ปีที่พิมพ์)
ตัวอย่าง Abrams (2018)   สรญา แสงเย็นพันธ์ (2565)
ผู้แต่ง 2 คน Last Name 1 and Last Name 2 (Year) ชื่อ นามสกุล 1 และ ชื่อ นามสกุล 2 (ปีพิมพ์)
  ตัวอย่าง Wegener and Petty (1994)   ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย และ สุุชาติ บางวิเศษ (2563)
ผู้แต่ง 3+ คน Last Name et al., (Year) ชื่อ นามสกุล และคณะ (ปีที่พิมพ์)
  ตัวอย่าง Harris et al., (2018)   สรญา แสงเย็นพันธ์ และคณะ (2565)

– กรณีไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)
– กรณีพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องระบุครั้งที่พิมพ์
– กรณีไม่ปรากฏเมืองหรือสำนักพิมพ์ ให้ใส่ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.)

 

การลงชื่อผู้เขียน

ผู้เขียน 1 คน

ชื่อ นามสกุล./(ปีพิมพ์)./ ชื่อเรื่อง /(พิมพ์ครั้งที่)./สํานักพิมพ์.

Author, A. A. (Year)./Title of the book/(Edition ed.)./Publisher.

 

ผู้เขียน 2 คน

ชื่อ นามสกุล 1 และชื่อ นามสกุล 2 ./(ปีพิมพ์)./ ชื่อเรื่อง /(พิมพ์ครั้งที่)./สํานักพิมพ์.

Author, A. A. 1 & Author, B. B. 2 (Year)./Title of the book/(Edition ed.)./Publisher.

 

ผู้เขียน 3-20 คน ( ใดยให้ใส่ชื่อ นามสกุลให้ครบทุกคน)

ชื่อ นามสกุล 1 , ชื่อ นามสกุล 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , และชื่อ นามสกุล 20 ./(ปีพิมพ์)./ ชื่อเรื่อง

/////// (พิมพ์ครั้งที่)./สํานักพิมพ์.

Author, A. A. 1 , Author, B. B. 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , และ Author, U. U 20 ./( Year)./
/ /////// ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่)./สํานักพิมพ์.

 

ผู้เขียนมากกว่า 21 คน

ชื่อ นามสกุล 1 , ชื่อ นามสกุล 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , …ชื่อ นามสกุล N ./(ปีพิมพ์)./ ชื่อเรื่อง

/////// (พิมพ์ครั้งที่)./สํานักพิมพ์.

Author, A. A. 1 , Author, B. B. 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , … Author, Z. Z N ./( Year)./ ชื่อเรื่อง

/////// (พิมพ์ครั้งที่)./สํานักพิมพ์.

 

1. หนังสือ

ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ ชื่อเรื่อง /(พิมพ์ครั้งที่)./สํานักพิมพ์.

Author, A. A. (Year)./ Title of the book /(Edition ed.)./Publisher.

สุกัญญา รอส. (2561). วัสดุชีวภาพ. สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร.

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ. (2563). พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ (พิมพ์ครั้งที่ 3). สํานักพิมพ์
///// / / มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Schmidt, N. A., & Brown, J. M. (2017). Evidence-based practice for nurses: Appraisal and
///// / / application of research (4 th ed.). Jones & Bartlett Learning, LLC.

 

กรณีที่ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล เช่น หน่วยงาน องคก์ร บริษัท หรือเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ ใส่ชื่อย่อ ในส่วนของสำนักพิมพ์ หรือผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ได้ เช่น WHO, มหาวิทยาลัย, สถาบัน, กรม, โรงพยาบาล

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2564). คู่มือการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคาร
///// / / เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน . กรม.

World Health Organization. (2021). World Health Statistics report 2021 monitoring health for the
///// / / SDGs, sustainable development goals . WHO

 

1.1 บทความหรือบทในหนังสือ (Book chapter)

ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทหรือชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.), ชื่อหนังสือ /(น./xx-xxx)./
/////// สำนักพิมพ์.

Author, A. A./(Year)./Title of the chapter./In Editor/(Eds.),/ Title of the book/( pp./xx-xxx)./Publisher.

 

วัลลภัช สุขสวัสดิ์. (2561). แนวความคิดเรื่องชนชั้นนำทางการเมืองของกีตาโน มอสกา กับชนชั้นนำทางการ
///// / / เมืองไทยในยุคมาลานำไทย. ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และวัชรพล พุทธรักษา (บ.ก.), ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์
///// / / และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 2). (น. 47-68). สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร.

 

1.2 หนังสือแปล

ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ ชื่อเรื่องหนังสือภาษาต้นฉบับ /[ชื่อหนังสือภาษาไทย]/(พิมพ์ครั้งที่)./สำนักพิมพ์.

แบรี่ สมาร์. (2555). Michel Foucault [มิเชล ฟูโกต์]. ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน).

 

1.3 E-book

1.3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่มี DOI

ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ ชื่อหนังสือ ./(พิมพ์ครั้งที่)./URL

Author, A. A. (Year)./ Title of the book. /(Edition ed.)./URL

 

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ. (2562). พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ .
///// / / (พิมพ์ครั้งที่ 3). https://www.ookbee.com

Haslam, S. (2003). Research Methods and Statistics in Psychology (SAGE Foundations
///// / / of Psychology series). http://www.amazon.com

 

1.3.2 บทความหรือบทในหนังสือ (Book chapter) ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่งในบท./(ปีพิมพ์)./ชื่อบท./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ),/ ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่,/
////////น./xx-xxx)./URL

Author, A. A./(Year)./Title of the chapter./In Editor/(Eds.),/ Title of the book/ (Edition ed.,
////////pp./xx-xxx)./URL

 

วัลลภัช สุขสวัสดิ์. (2561). แนวความคิดเรื่องชนชั้นนำทางการเมืองของกีตาโน มอสกา กับชนชั้นนำทางการ
///// / / เมืองไทยในยุคมาลานำไทย. ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และวัชรพล พุทธรักษา (บ.ก.), ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์
///// / / และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 2). (น. 47-68). สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร.

 

1.3.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มี DOI

ชื่อ นามสกุล./(ปีพิมพ์)./ ชื่อหนังสือ ./(พิมพ์ครั้งที่)./https:/doi.org/xxxxxxxx

Author, A. A. (Year)./ Title of the book. /(Edition ed.)./https:/doi.org/xxxxxxxx

Chu, Z. (2022). People-Oriented Education Transformation . https://doi.org/10.1007/978-981-16-6353-6

 

2. วิทยานิพนธ์

2.1 วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ที่ไม่ได้ตีพิมพ์

Unpublished thesis or dissertations are usually sourced directly from the university in print form. Reference format

ชื่อ นามสกุล./(ปีที่เผยแพร่)./ ชื่อวิทยานิพนธ์ /[วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์หรือวิทยานิพนธ์
//////// ปริญญามหาบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์]./ชื่อมหาวิทยาลัย.

Author, A. A. (Year)./ Title/ [Unpublished doctoral or master’s thesis]./Name of the Institution
//////// awarding the degree.

สรญา แสงเย็นพันธ์. (2559). การพัฒนารูปแบบการเขียนบรรณานุกรมออนไลน์ [วิทยานิพนธ์ปริญญา
//////// มหาบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยนเรศวร

Stewart, Y. (2000). Dressing the tarot [Unpublished master’s thesis]. Auckland University of
//////// Technology.

 

2.2 วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิจากเว็บไซต์ ไม่อยู่ในฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์

ชื่อ นามสกุล./(ปีที่เผยแพร่)./ ชื่อวิทยานิพนธ์ /[วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือวิทยานิพนธ์ปริญญา
////////มหาบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อเว็บไซต์./URL

วันชนะ จูบรรจง. (2560). ระบบสนับสนุนการประมาณการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร (วิทยานิพนธ์
//////// ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร). ThaiLIS. https://tdc.thailis.or.th/tdc/search_result.php

Miller, T. (2019). Enhancing readiness: An exploration of the New Zealand Qualified Firefighter //////// Programme [Master’s thesis, Auckland University of Technology]. Tuwhera.
//////// https://openrepository.aut.ac.nz/handle/10292/12338

 

2.3 วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตจากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์

ชื่อ นามสกุล./(ปีที่เผยแพร่)./ชื่อวิทยานิพนธ์/(หมายเลข UMI หรือ เลขลำดับอื่น ๆ)
////////[วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
///////ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อฐานข้อมูล

Becker, J. C. (2013). Landscape-level influences on community composition and ecosystem function in a
//////// large river ecosystem (Publication No. 3577776) [Doctoral dissertation, Graduate Council of

//////// Texas State University – San Marcos]. ProQuest Dissertations and Theses Global.

 

3. รายงานการประชุมเชิงวิชาการที่มี proceeding

3.1 ในรูปแบบรูปเล่ม

ชื่อ นามสกุล./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อหัวข้อการประชุม./ชื่อการประชุม/(น./เลขหน้า)./
////////ฐานข้อมูล.

Contributor, A. & Contributor, B./(Year)./Title./In/ Editor /(Ed. หรือ Eds.), Title of conference./
////////Title of conference /(pp./xx-xxx)./database.

กรณีมีเลข DOIหรือ URL ให้เติมต่อท้ายจากฐานข้อมูล ตัวอย่าง ชื่อฐานข้อมูล./https://doi.org/xxxx

วิศวะ กลับกลาย, อลิสา คุ่มเคี่ยม, และอมลวรรณ วีระธรรมโม. (2553). ผลการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ภาษาไทย
/////// / ถิ่นใต้ ตําบลเตราะบอน อําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ใน มนัส สุวรรณ
/ / / / / / / / (บ.ก.), การจัดการเรียนรู้ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
// // //// เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 (น. 3–14). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
//////// เชียงใหม่.

Zegwaard, K. E., & Hoskyn, K. (Eds.). (2015). New Zealand Association for Cooperative Education 2015
//////// conference proceedings: Refereed proceedings of the 18th New Zealand Association for
//////// Cooperative Education conference . New Zealand Association for Cooperative Education.
//////// https://www.nzace.ac.nz/wp-content/uploads/2016/06/2015-wellington.pdf

 

3.2 ในรูปแบบวารสาร

ชื่อ นามสกุล./(ปี)./ชื่อเรื่อง:/ชื่อเรื่องย่อย./ ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่ (เลขของฉบับที่),/เลขหน้า./URL

C ontributor, A. & Contributor, B./(Year)./Title:/ Sub-title./ Journal,/เลขของปีที่ (เลขของฉบับที่),/เลขหน้า./URL

Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., & Lent, R. (2008). The basic nonuniformity of the
//////// cerebral cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,
//////// 105
(34), 12593-12598.
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.0805417105

 

4. เอกสารประกอบการประชุม/การประชุมวิชาการ ที่ไม่มี proceeding (Symposium)

ชื่อ นามสกุล./(วันที่,/เดือน,/ปี)./เรื่องที่ประชุม./ใน/ชื่อ/(ประธาน),/ ชื่อการประชุม /[Symposium]./ชื่องานที่จัดประชุม,/
////////สถานที่ประชุม

Contributor, A. & Contributor, B./(Year,/Month/day)./Title of contribution./In/Chair name/(Chair),
//////// Title of the Symposium /[Symposium]./Conference Name,/Location.

Cochrane, T. & Narayan, V. (2019, February 14–15). Evaluation the CMALT cMOOC: An agile and scalable
//////// professional development framework. In R. Shekhawat (Chairs). Breakout session [Symposium]. //////// Scholarship of Technology Enhanced Learning Symposium, Auckland, New Zealand.

 

5. การนำเสนองานวิจัยหรือการนำเสนอโปสเตอร์ (Paper/ Poster Presentation)

ชื่อ นามสกุล./(วัน,/เดือน/ปี)./ ชื่อเอกสาร หรือโปสเตอร์ /[เอกสารนำเสนอในที่ประชุม หรือ โปสเตอร์นำเสนอ
////////ในที่ประชุม]./ชื่อการประชุม,/สถานที่.

Presenter, A & Presenter, B./(Year,/Month/day)./ Title of conference paper or poster /[Paper
////////presentation or Poster presentation]./Conference Name,/Location.

กรณีมีเลข DOI หรือ URL ให้เติมต่อท้ายจากสถานที่ ตัวอย่าง ชื่อสถานที่./https://doi.org/xxx

 

5.1 Paper presentation

Mason, I. & Missingham, R. (2019, October 21–25). Research libraries, data curation, and workflows [Paper
//////// presentation]. eResearch Australasia Conference, Brisbane, QLD, Australia. https://bit.ly/2v1CjRg

5.2 Poster presentation

McGoudall, J., Durbin, P., Schlatter, T., McGale, M. & Jerabek, A. (2019, October 21–25). Dataverse
/////// / ‘Instrallation Personas’: A UX concept adopted to enable the navigation of Dataverse installations,
/////// / for the purpose of sharing ideas and technical experiences by the international community
/////// / [Poster presentation]. eResearch Australasia Conference, Brisbane, QLD, Australia.
/////// / https://conference.eresearch.edu.au/wp-content/uploads/2019/10/Janet-McDougall-
/////// / eRA2019_McDougall_Janet.pdf

 

6. รายงานการประชุม/การสัมมนา/อภิปราย

ชื่อหน่วยงานที่จัดประชุม./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่องการประชุม./ ชื่อการประชุม. /สถานที่จัดประชุม.

ที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ. (2565). การประชุมสามัญที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
//////// มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ.
//////// บัณฑิ
ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 . มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

7. หนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์

ชื่อผู้แต่ง./(วัน/เดือน/ปี)./ชื่อคอลัมน์./ ชื่อหนังสือพิมพ์ ,/เลขหน้า.

ทีมวาไรตี้. (21 กุมภาพันธ์ 2565). จับตาผลกระทบโควิดระลอกสามทำคนไทยหนี้ท่วม. เดลินิวส์. 1.

 

8. เว็บไซต์

ชื่อ นามสกุลผู้เขียน./(วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่)./ ชื่อบทความ ./ชื่อเว็บไซต์./URL

Author, A. A./(Year, Month date)./Title of the work: Subtitle./Website name./URL

สรญา แสงเย็นพันธ์. (18 กันยายน 2561). มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
//////// นเรศวร. https://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/

Sparks, D. (2019). Women’s wellness: Lifestyle strategies ease some bladder control problems .
//////// Mayo Clinic. https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/womens-wellness-lifestyle-
//////// strategies-ease-some-bladder-control-problems/

กรณีที่ไม่มีวันที่เผยแพร่ปรากฏ ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)

กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ให้ใส่แค่ (ปี) เท่านั้น

กรณีชื่อผู้เขียนและชื่อเว็บไซต์เป็นชื่อเดียวกัน ให้ตัดชื่อเว็บไซต์ออก

 

8.1 เว็บไซต์ไม่ระบุปีที่เผยแพร่

Athletics New Zealand. (n.d.). Form a new club . http://www.athletics.org.nz/Clubs/
//////// Starting-a-New-Club

8.2 Wikipedia

Global warming. (2019, December 9). In Wikipedia . http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming
//////// Psychometric assessment. (n.d.). In The psychology wiki . Retrieved January 28, 2009, from
//////// http://psychology.wikia.com/wiki/Psychometric_assessment

 

9. Social media

9.1 Twitter ตัวอักษร

A uthor, A. A./[@username]./(Year,/Month/date หรือ n.d.)./ เนื้อหาของโพสต์ 20 คำแรก. /[Tweet].
////////Twitter./URL

Ardern, J. [@jacindaardern]. (2018, October 15). I salute you, @Kereru4PM #BirdOfTheYear
//////// [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/jacindaardern/status/1051569120066469889

 

9.2 Twitter รูปภาพและวิดีโอ

Author, A. A./[@username]./(Year,/Month/date หรือ n.d.)./ เนื้อหาของโพสต์ 20 คำแรก. /[Image or
////////Video attached] [Tweet]. Twitter./URL

Figure.NZ [@figurenz]. (2019, October 15). Looking forward to resting up over the holidays?
//////// [sleeping face emoji] [beach with umbrella emoji] NZ #Health Survey figures show about
//////// 70% of adults meet sleep duration…
[Image attached] [Tweet]. Twitter.
//////// https://twitter.com/FigureNZ/status/1207422765986279424

 

9.3 Facebook post

Author, A. A./(Year,/Month/date หรือ n.d.)./ เนื้อหาของโพสต์ 20 คำแรก./ [Video or Image attached].
////////Facebook./URL

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. [Book Overview] ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการลงทุนเน้นคุณค่าโดย
//////// ผศ. ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์
… [Video]. Facebook. https://www.facebook.com/
//////// NU.publishing.house/videos/500261141462779

 

9.4 Instagram

Author, A. A./[@username]./(Year,/Month/date หรือ n.d.)./ เนื้อหาของโพสต์ 20 คำแรก. /[Photograph].
////////Instagram./URL

New Zealand Police [newzealandpolice]. (2019, November 15). Class of 2019 // Wellington dog
//////// section [paw prints emoji] #fridayfloof [Photograph]. Instagram.
//////// https://www.instagram.com/p/B43Cl_-J9pN/

 

9.5 YouTube หรือ streaming video

Uploader, U. U./(Year, Month Day)./ Title of work/ [Video]./YouTube.URL

MSNBC. (2020, January 7). Julián Castro endorses Elizabeth Warren [Video]. YouTube.
//////// https://www.youtube.com/watch?v=Uk2Tzc8H5po

 

10. ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อกฎหมาย./(วัน/เดือน/ปี)./ ราชกิจจานุเบกษา /เล่ม/ตอนที่/หน้า/เลขหน้า.

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
//////// ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564. (7 มกราคม 2565).
//////// ราชกิจจานุเ บกษา. เล่ม 139 ตอนพิเศษ 4 ง หน้า 22-50.

 

11. การระบุที่มาของภาพและตาราง

การระบุแหล่งที่มาของรูปภาพและตารางจะต่างจากสารสนเทศประเภทอื่น ๆ ที่จะต้องมีการเพิ่มเติมการระบุสิทธิ์การใช้งานและลิขสิทธิ์ หรือในสาธารณสมบัติหรือตัวย่อใบอนุญาต Creative Commons] ทำซ้ำโดยได้รับอนุญาต [หรือดัดแปลง โดยได้รับอนุญาต ] หากมีการขออนุญาตและได้รับอนุญาต

 1. ลักษณะการนำมาใช้ โดยระบุว่า “จาก” สำหรับการพิมพ์ซ้ำ หรือ”ดัดแปลงจาก” สำหรับ
  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด ๆ
 2. ข้อมูลของแหล่งที่มาตามประเภทของสารสนเทศ
 3. สถานะลิขสิทธิ์ของผลงานที่นำมา โดยระบุว่า “สงวนลิขสิทธิ์/ปี/โดย/ชื่อเจ้าของผลงาน.”
  หรือ “CC BY-NC-ND”สำหรับการสงวนลิขสิทธิ์บางประการ (Creative Commons) หรือ “สาธารณสมบัติ” สำหรับงานสร้างสรรค์ที่หมดความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว
 4. ข้อความการอนุญาต ให้ระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 5. การระบุที่มานี้ ใช้แทนการอ้างอิงในเนื้อหา จึงไม่จำเป็นต้องระบุซ้ำ
   

ตารางที่ 1 รูปแบบการระบุที่มาของภาพหรือตาราง

หมายเหตุ : จาก การอ้างอิงสารสนเทศตาม “Publication Manual of the American Psychological Association”
/////// / /// (7th Edition) โดย ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์, 2564. คณะครุศาสตร์
/////////// จุฬาลงกรณ์ / มหาวิทยาลัย (https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/
/////////// 153329/111738).

 

11.1 จากหนังสือ

จาก/ชื่อหนังสือ/(น./เลขหน้า),/โดย/ชื่อผู้แต่ง,/ปีพิมพ์,/สำนักพิมพ์/(URL)./ลิขสิทธิ์/ข้อความการอนุญาต

From/BookName/(p./ PageNumber),/by/ Author, A. A,/Year,/Publisher/(URL)./ Copyright/Permission.

 

ภาพ 1 การเขียนความเป็นมาของปัญหา

 

หมายเหตุ : / จาก ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ : จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 2 น. 32), โดย ชำนาญ
/ / / / / / / / / / / / ปาณาวงษ์, / 2563, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. สงวนลิขสิทธิ์ 2563 โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
/ / / / / / / / / / / / นเรศวร. ดัดแปลงโดยได้รับอนุญาต.

 

การเขียนอ้างอิงท้ายเล่ม

ชำนาญ ปาณาวงษ์. (2563). ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ : จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์
////// / มหาวิทยาลัยนเรศวร.

 

11.2 จากเว็บไซต์

จาก/ชื่อบทความ,/โดย/ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่เผยแพร่,/ชื่อเว็บไซต์/(URL)./ลิขสิทธิ์/ข้อความอนุญาต.

From/Title,/by/Author, A. A,/Year,/Site Name/(URL)./Copyright/Permission.

*ไม่ต้องระบุ ชื่อเว็บไซต์หากเหมือนกับ ชื่อผู้แต่ง

ภาพ 1 การพบปะกันระหว่างคิมจองอึน (Kim Jong-un) ผู้นำเกาหลีเหนือประธานาธิบดีมุนแชอิน (Moon
/////// Jae-in) ผู้นำเกาหลีใต้ และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ผู้นำสหรัฐอเมริกาที่พื้นที่ปลอดทหาร
/////// (demilitarized zone) ระหว่างเกาหลีทั้งสอง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2019

หมายเหตุ : จาก President Trump Meets with Chairman Kim Jong Un โดย The White House, 2561. Commons
/
////////// wikimedia (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:President_Trump_Meets_with_Chairman_
/
////////// Kim_Jong_Un_(48164732021).jpg). CC BY-NC-ND.

 

การเขียนอ้างอิงท้ายเล่ม

The White House. (2019). President Trump Meets with Chairman Kim Jong Un . [Image]. Retrieved from
/////// https://commons.wikimedia. org/wiki/File:President_Trump_Meets_with_Chairman_Kim_ Jong_Un
/
///// _(48164732021).jpg

 

11.3 จากวารสาร

จาก/”ชื่อบทความ,”/โดย/ชื่อผู้แต่ง,/ปีพิมพ์/ ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบับที่) ,/น./เลขหน้า/(URL)./ลิขสิทธิ์/ข้อความการอนุญาต.

From*/”Title journal,”/by/Author, A. A,/Year/ JournalTitle,/Volume(issue) ,/p. PageNumber (url or doi if from an ejournal)./Copyright/Permission.

 

ภาพ 1 แผนที่พื้นที่ศึกษา

Note :   From “Development of Flood Drain Direction using Mobile GIS and Spatial Interpolation Techniques
//////// in Municipality of Khon Kaen, Thailand” by Pawattana, C., และ Jeefoo, P., 2565, Naresuan University
//////// Journal: Science and Technology (NUJST), 30(3), p. 12. (https://www.journal.nu.ac.th/NUJST/
//////// article/view/Vol-30-No-3-2022-11-22). Copyright 2022 by CC BY-NC-SA.

 

การเขียนอ้างอิงท้ายเล่ม

Pawattana, C., & Jeefoo, P. (2021). Development of Flood Drain Direction using Mobile GIS and Spatial
/////// Interpolation Techniques in Municipality of Khon Kaen, Thailand. Naresuan University Journal:
//////// Science and Technology (NUJST), 30 (3), 11-22. Retrieved from https://www.journal.nu.ac.th/NUJST
//////// /article/view/Vol-30-No-3-2022-11-22

 

เอกสารอ้างอิง

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. (2565). การเขียนอ้างอิงแบบ APA 7th . https://www.nupress.grad.nu.ac.th/การเขียนบรรณานุกรม/

 

วารสารสาร สื่อ ศิลป์
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2022. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร