วารสารสาร สื่อ ศิลป์
ลำดับ
วันที่
วารสาร
อ่าน
1
2019-08-06 129
บทความลำดับที่ :

ไฟล์วารสารฉบับเต็ม
1) กลยุทธ์การนำเสนอคุณธรรมและจริยธรรมผ่านรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล สำหรับเด็กและเยาวชน 366
วาสนา ยุทธชุม, วนัสนันท์ นุชนารถ, วีรวรรณ แจ้งโม้
2) “ออเจ้า” ในความไม่ประสา: ความเป็นหญิงเป็นชาย ขนบ และการเมือง 766
ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน, ศุภโชคชัย นันทศรี, พธูรำไพ ประภัสสร, พิมพ์นารา บรรจง
3) ภาษาผู้หญิงหลังนวยุค: คุณค่าตนในวัฒนธรรมสตรีผ่านภาพยนตร์ไทย 553
ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน, นิรัชยา เลิศเรืองฤทธิ์
4) จริยธรรมการสื่อสารในยุคสื่อใหม่ 5504
ตรัยรัตน์ ปลื้มปิติชัยกุล
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์รถยนต์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 528
กรกนก เบญจวรรณ์, ดวงหทัย วิชาผา, เกศรินทร์ ประทุมมา, กัลยรัตน์ เข็มเงิน, บุษราภรณ์ เทียนบุตร, วันเกษม สุขะพิบูลย์
6) การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษาที่ 1/2560 957
อุทาน บุญเมือง
วารสารสาร สื่อ ศิลป์
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2022. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร