กาสะลองคำเกมส์ ครั้งที่ ๒

เผยแพร่เมื่อ 17-03-2019 ผู้ชม 1

กาสะลองคำเกมส์ ครั้งที่ ๒


มีต่อ

แถลงข่าวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๖

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำแพงเพชร องค์การบริหารกาพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(อพท.๔) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานแถลงข่าว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ 18-03-2019 ผู้ชม 34

แถลงข่าวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๖


โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่
๑๕ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑   ณ George Town World Heritage Incorporated
ประเทศมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และความร่วมมือทางการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 18-04-2018 ผู้ชม 9

โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ (ภาคค่ำ) ๒

ในภาคค่ำ เป็นพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ประจำปี ๒๕๖๑
โดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การแสดงพิธีเปิด “รำฉุยฉายถวายพระพร”
โดย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ
หน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน โดย นายธัชชัย สีสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พิธีมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนนักแสดงทั้งเครือข่าย
ภายในประเทศ และเครือข่ายนานาชาติ โดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิธีมอบโล่ให้กับนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์
ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร ที่มีความมานะ อุตสาหะ ในการสืบสานมรดกไทย
ผ่านการฝึกหัดอบรมนาฏศิลป์ไทยต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๐ ปี และ ๕ ปี
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
และกิจกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากเครือข่ายภายในประเทศ และเครือข่ายนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ 05-04-2018 ผู้ชม 13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ (ภาคค่ำ) ๒


มีต่อ

OTOP ภูมิภาค วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นำชุดการแสดงเพื่อแสดงในงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยนักแสดงเป็นนักเรียน
ชุมนุมนาฏศิลป์ศูฯย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 19-03-2019 ผู้ชม 31

OTOP ภูมิภาค วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒


OTOP ภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร (วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นำชุดการแสดงเพื่อแสดงในงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยนักแสดงเป็นนักเรียน
ชุมนุมนาฏศิลป์ศูฯย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15-03-2019 ผู้ชม 58

OTOP ภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร (วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒)


ละครเวทีแม่นาคพระโขนง​ เดอะมิวสิคัล (วันที่สอง)

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชมรมเชียร์หลีดดิ้ง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมจัดละครเวที เรื่อง "แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคัล"
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไปของทุกวัน
ณ หอศิลปดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยในวันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชกัฏกำแพงเพชร 
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ และคณะผู้บริหาร อาจารย์  นักศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รวมถึงครู นักเรียน โรงเรียนภายในจังหวัดกำแพงเพชร 
ได้ร่วมรับชมละครเวทีในครั้งนี้ด้วย

เผยแพร่เมื่อ 14-03-2019 ผู้ชม 97

ละครเวทีแม่นาคพระโขนง​ เดอะมิวสิคัล (วันที่สอง)


มีต่อ

โครงการจัดทำหนังสือมารยาทไทย

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ได้จัดทำโครงการจัดทำหนังสือมารยาทไทย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ                    
๑.เพื่อน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ “วันอนุรักษ์มรดกไทย”
๒.เพื่อจัดทำหนังสือคู่มือ “มารยาทไทย” ที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามหลักมารยาทไทย เป็นสื่อการศึกษา และอ้างอิงทางวิชาการ
ตลอดจนเป็นคู่มือในการปฏิบัติ ฝึกฝน เพื่อเสริมบุคลิกภาพให้งดงาม
๓.เพื่อเผยแพร่หนังสือมารยาทไทยให้กับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ ๔.เพื่อเป็นการธำรงรักษาวัฒนธรรมด้านมารยาทไทย
อันเป็นรูปแบบปฏิบัติของคนไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทย ซึ่งได้จัดพิมพ์ในรูปแบบภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พระโสภณคณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
และผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงวัฒนธรรม  มาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำหนังสือมารยาทไทย
และร่วมเป็นแบบถ่ายภาพมารยาทไทยร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อีกด้วย 

เผยแพร่เมื่อ 15-05-2018 ผู้ชม 3

โครงการจัดทำหนังสือมารยาทไทย


โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
จัดโครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร
เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมการแต่งกายผ้าไทย ชุดสวัสดิรักษา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๑
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
และนายศักดา จงพัชราคม เจ้าของห้องเสื้อคิวท์กูตูร์ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
ซึ่งในการอบรมมีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายในแต่ละยุคสมัย เรื่องราวเกี่ยวกับ
การตัดเย็บผ้ารวมไปถึงผ้าชนิดต่างๆจากนายศักดา จงพัชราคม และเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไทย
การแต่งกายผ้าไทยชุดสวัสดิรักษาของผู้คนในสมัยก่อน จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา

เผยแพร่เมื่อ 28-01-2018 ผู้ชม 7

โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเวลา ๐๙.๔๐ น. ประธานในพิธี
โดย รองศาตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
จากนั้นท่านประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะฯ เข้าถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป และเข้าถวายสักการะ
พระโสภณคณาภรณ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เนื่องในวันปีใหม่)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายสักการะ รัชกาลที่ 10 พร้อมกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๑ และแจกของให้กับเด็กและเยาวชน

เผยแพร่เมื่อ 14-01-2018 ผู้ชม 6

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑


มีต่อ

การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
และนางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม
ประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่
๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
โดยในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นพิธีเปิดการประชุม ซึ่งกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  กล่าวเปิดการประชุมโดย เลขาธิการสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกล่าวรายงานการจัดงานโดย ท่านอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และในช่วงพิธีเปิดมีการมอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์
แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ ซึ่งนางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

เผยแพร่เมื่อ 20-05-2018 ผู้ชม 6

การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ผู้อำนวยการ

Plan

Conclude