พิธีเปิดการจัดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้ บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2567 364 Share


กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University KPRU

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้ บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University KPRU ภายใต้โครงการ "สร้าง เสริม สุข" มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2567 365 Share


โครงการ "แห่เทียนจำนำพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการ "แห่เทียนจำนำพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดวังยาง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2567 143 Share


ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Ubudiyah University Indonesia

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอการแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Ubudiyah University Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยจัดการแสดงในชุด "ระบำกฤดาภินิหาร" ซึ่งนักแสดงเป็นศิษย์เก่าชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ และนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567 239 Share


กิจกรรมไหว้ครูช่าง บวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์การแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในกิจกรรมไหว้ครูช่าง บวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยจัดการแสดงในชุด "รำเพลงช้า-เพลงเร็ว" ซึ่งนักแสดงเป็นศิษย์เก่าชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2567 413 Share


พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2567 162 Share


มีต่อ

โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๗

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ หอศิลปะดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นการโหมโรงเย็นและพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็น ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เช้า โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เวลา ๐๙.๒๐ น. พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนชัย เทียนเงิน เทียนทอง และกล่าวเปิดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งผู้อ่านโองการประกอบพิธี โดย ครูถาวร ศรีผ่อง

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2567 145 Share


การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชม Soft Power กล้วยไข่กำแพงเพชรฯ

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชม Soft Power กล้วยไข่กำแพงเพชร ด้านอาหาร (Food) บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้อประชุมดารารัตน์ ชั้น ๔ อาคารเรียนและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 89 Share


เปิดเรียนวันแรกของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร รุ่นที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นการเปิดเรียนวันแรกของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร รุ่นที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๗ 

เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2567 205 Share


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเยาวชนนักสื่อสาร Soft Power"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเยาวชนนักสื่อสาร Soft Power” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power กล้วยไข่กำแพงเพชร ด้านอาหาร (Food) บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอศิลปะดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเยาวชนนักสื่อสาร Soft Power และสร้างการรับรู้ Soft Power กล้วยไข่กำแพงเพชร จากอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์และศิษย์เก่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2567 85 Share


โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๗

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ อาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 มิถุนายน 2567 600 Share


โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๗

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๗ 

ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิ๊ก... อ่านกำหนดการ และลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2567 496 Share

มีต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทไทยและมารยาทสังคม

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขออนุญาตใช้หอศิลปะดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทไทยและมารยาทสังคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้ประโยชน์และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต และได้เชิญ นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2567 92 Share


การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ศิลปะการย้อมสีด้วยการทุบดอกไม้สด (HAPA ZOME)

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เชิญ นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริการวิชาการและกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ศิลปะการย้อมสีด้วยการทุบดอกไม้สด (HAPA ZOME) ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership ๒๐๒๔ ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น ๓ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2567 341 Share


โครงการอบรมนาฏศิลป์ไทยเพื่อส่งเสริม สืบสานและถ่ายทอดความรู้ "ระบำชากังราว และ ระบำพุทธบูชา"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์สายสุนีย์ ผาสุขคีรี อาจารย์ประจำกลุ่มนาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นวิทยากรการฝึกอบรมให้ความรู้ และฝึกทักษะในโครงการอบรมนาฏศิลป์ไทย เพื่อส่งเสริม สืบสานและถ่ายทอดความรู้ "ระบำชากังราว และระบำพุทธบูชา" ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอศิลปะดุริยนาฎ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "ชากังราว นครแห่งศิลป์"

เผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2566 1,956 Share


โครงการอนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และนางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการอนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566 1,835 Share


อบรมมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ นางชนิกา  ศรีวรรธนศิลป์
ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมมารยาทไทย
ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 3,478 Share


การอบรม เรื่อง บุคลิกภาพสำคัญอย่างไรกับการทำงาน

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คือ นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
เพื่อเป็นวิทยากรอบรมให้กับนักศึกษา เรื่อง บุคลิกภาพสำคัญอย่างไรกับการทำงาน 
ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผ่านระบบ Microsoft Teams

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 4,384 Share


มีต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม​ โดยวัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน​และการพิจารณา การประกาศย่านชุมชนนครชุม​ ย่านชุมชนบ้านพรานกระต่าย​ ให้เป็นมรดกจังหวัด​กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2565 2,148 Share


เข้าพบ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร ผู้บริหาร กรรมการประจำหน่วยอนุรักษ์ฯ และนายพรชัย น้อยสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อปรึกษาการจัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2565 2,318 Share


โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ​ กิจกรรมเดินสำรวจพันธ์ุไม้​ ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการฝายในป่าชุมชน​

เมื่อวันที่​ ๒๓ กรกฏาคม​ ๒๕๖๕ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น​จังหวัดกำแพงเพชร​ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม​ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ​ กิจกรรมเดินสำรวจพันธ์ุไม้​ ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการฝายในป่าชุมชน​  ณ​ ป่าชุมชนบ้านสามัคคีธรรม ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร​ ทีมวิทยากรโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล

เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2565 3,590 Share


โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่าจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่าจังหวัดกำแพงเพชร  ณ หอประชุมดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และชุมชนเมืองเก่านครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์  ธรรมสอน และวิทยากรชุมชน 

เผยแพร่เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 6,966 Share


โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่ากำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 8,243 Share


โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม "การสร้างฝายชะลอน้ำบ้านคลองลึก" 
ณ ฝายชะลอน้ำบ้านคลองลึก ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งธรรมชาติ ศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม 2562 9,134 Share


มีต่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 5,385 Share

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 6,384 Share

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้ารับราชการ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2564 4,892 Share

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2564 5,302 Share

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการ

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2564 6,108 Share

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2564 4,981 Share

มีต่อ

๖๐ ปีที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ขอเชิญร่วมงาน“แสดงมุทิตาจิต” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ - ๖๐ ปีที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ

คลิ๊ก : อ่านกำหนดการ 

เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2566 618 Share

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
และพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

คลิ๊ก : อ่านกำหนดการ 

เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2566 654 Share

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๖ 

ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ หอศิลปดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิ๊ก... อ่านกำหนดการ และลงทะเบียนครอบครูนาฏศิลป์

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2566 1,871 Share

ฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๘ "กำแพงเพชรเกมส์"

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากจังหวัดกำแพงเพชร ให้จัดการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๘ "กำแพงเพชรเกมส์" ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬา อบจ.กำแพงเพชร

โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา โรงเรียนวังแขมวิทยาคม โรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร ร่วมฝึกซ้อมการแสดง ชุด "ระบำชากังราว" ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ หอศิลปะดุรินาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งทางสำนักฯ ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ที่ประสานงานนักแสดงในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านที่สนับสนุนส่งนักเรียน คุณครู และอาจารย์ มาฝึกซ้อมการแสดงในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2566 1,616 Share


กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์นานาชาติ “วันอนุรักษ์มรดกไทย”

ขอเชิญร่วม กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์นานาชาติ “วันอนุรักษ์มรดกไทย” วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 เมษายน 2566 1,415 Share

กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์นานาชาติ “วันอนุรักษ์มรดกไทย”

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์นานาชาติ “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 30 มีนาคม 2566 1,353 Share

มีต่อ

 • ใหม่
  รูปแบบการผลิตสื่อเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร

  รูปแบบการผลิตสื่อเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร

  คลิก
 • การสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากการละเล่นพื้นบ้าน

  การสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากการละเล่นพื้นบ้าน

  คลิก
 • ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์โบราณสถานมรดกโลกเมืองกำแพงเพชร

  ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์โบราณสถานมรดกโลกเมืองกำแพงเพชร

  คลิก

 • ใหม่
  คู่มือ รูปแบบการผลิตสื่อเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของผู้สูงอายุ

  คู่มือ รูปแบบการผลิตสื่อเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของผู้สูงอายุ

  คลิก