ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและญาติ รศ.ชัชวาลย์ ธรรมสอน

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤษภาคม 2564 288 Share

การสอบธรรมศึกษาชั้นตรีและชั้นโท ระดับอุดมศึกษา

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564 285 Share

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๓ 
ในวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ หอศิลปะดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 16 กรกฎาคม 2563 495 Share

จิตอาสาสถานีสร้างสุข DANCE FIGHT โควิด-19

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ร่วมเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทุกคน เข้าร่วมโครงการ
"จิตอาสาสถานีสร้างสุข Dance Fight โควิด-19"

เผยแพร่เมื่อ 30 มิถุนายน 2563 787 Share

มีต่อ

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2564 213 Share


การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย (ภายใน)

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการ
(ภายใน) เพื่อดำเนินการโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "วันอนุรักษ์มรดกไทย"
ณ ห้องสำนักงาน ชั้น ๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2564 99 Share


โครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ดำเนินการจัดโครงการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรีและชั้นโท ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
“๙๑ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 7 มีนาคม 2564 110 Share


การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษาชั้นตรีและชั้นโท ระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา
ชั้นตรีและชั้นโท ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  ณ ห้องดาวเรือง ชั้น ๙ 
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564 75 Share


มีต่อ

การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ  ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการแสดงเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล
ณ ห้องจำปา อาคารกองพัฒนานักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2564 168 Share


เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมืองกำแพง ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์การแสดง
จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในงานเทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมืองกำแพง ประจำปี ๒๕๖๓
ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร 
ซึ่งจัดการแสดงในชุด ''ระบำเริงลีลา" นักแสดงโดย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 12 ธันวาคม 2563 284 Share


งานราตรีศรีสักทอง "หนึ่งความสำเร็จ หนึ่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตใหม่ KPRU"

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์การแสดง
จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงต้อนรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ในงานราตรีศรีสักทอง "หนึ่งความสำเร็จ หนึ่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตใหม่ KPRU"
ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นักแสดงโดย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 9 ธันวาคม 2563 338 Share


งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐
ภายใต้หัวข้อ "ประทีปเพชร-ราชภัฏน้อมศรัทธา นบรำลึกบูชา สมเด็จพระภัทรมหาราชนวมินทร์
เทิดไท้มหาทศมินทรสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ระหว่างวันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เผยแพร่เมื่อ 8 ธันวาคม 2563 238 Share


มีต่อ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทในสังคม

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คือ นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
และทีมนักศึกษา เพื่อเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทในสังคม
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย  ณ ห้องประชุมพิกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2563 321 Share


กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ
นางชนิกา  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติทักษะในกิจกรรม"การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา"  ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก ๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   

เผยแพร่เมื่อ 7 มีนาคม 2563 579 Share


โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสิน
การประกวดมารยาทไทย ในโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒  ณ หอสวดมนต์วัดคูยาง 
พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2562 0 1,360 Share


การฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อดำเนินการ
ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(OTOP Village) จำนวน ๔ หมู่บ้าน ดังนี้
๑. ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หมู่บ้านเพชรนิยม ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
๒. ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หมู่บ้านชุมนุมไทร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
๓. ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านวังพระธาตุ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
๔. ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านท่าไม้แดงใต้ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2561 0 866 Share


มีต่อ

โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่าจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่าจังหวัดกำแพงเพชร  ณ หอประชุมดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และชุมชนเมืองเก่านครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์  ธรรมสอน และวิทยากรชุมชน 

เผยแพร่เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 427 Share


โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่ากำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 0 836 Share


โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม "การสร้างฝายชะลอน้ำบ้านคลองลึก" 
ณ ฝายชะลอน้ำบ้านคลองลึก ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งธรรมชาติ ศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม 2562 0 925 Share


โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่
มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่ากำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2561 0 868 Share


มีต่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 7 พฤษภาคม 2564 5 Share

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 7 พฤษภาคม 2564 4 Share

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้าง

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 6 พฤษภาคม 2564 7 Share

สํานักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2564 120 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  วารสารกำแพงเพชรศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2561

  วารสารกำแพงเพชรศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2561

  คลิก
 • วารสารกำแพงเพชรศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562

  วารสารกำแพงเพชรศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562

  คลิก
 • วารสารกำแพงเพชรศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2563

  วารสารกำแพงเพชรศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2563

  คลิก

 • ใหม่
  รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  คลิก
 • รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  คลิก
 • รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  คลิก