กิจกรรม SDGs & UI Green สัญจร

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และนางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม SDGs & UI Green สัญจร ณ ห้องทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดของเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระบบ THE Impact Ranking และ UI Green Metric World Ranking

เผยแพร่เมื่อ 11 เมษายน 2567 40 Share


พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์เย็นสบาย สายน้ำปิง สืบสานวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์การแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์เย็นสบาย สายน้ำปิง สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยจัดการแสดงในชุด "เล่าขานตำนานสงกรานต์" ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร และศิษย์เก่านักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 เมษายน 2567 64 Share


โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติ (กำหนดการ)

คลิ๊ก... ดูกำหนดการ

เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2567 916 Share

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2567 113 Share


การแสดงเวทีกลาง งานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี ๒๕๖๗ (๓ มีนาคม ๒๕๖๗)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากจังหวัดกำแพงเพชร ให้จัดการแสดงเวทีกลางในงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ และ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นการแสดงนาฏศิลป์ ชุด “วิพิธทัศนา” โดย ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2567 205 Share


มีต่อ

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายพระพร ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ และกล่าวเปิดงาน ซึ่งกล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนในการดำเนินงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย” โดย นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และพิธีมอบโล่รางวัลสำหรับนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ กำแพงเพชร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 5 เมษายน 2567 115 Share


พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ กำแพงเพชร รุ่นที่ ๒๓

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ กำแพงเพชร รุ่นที่ ๒๓ ที่ผ่านการฝึกหัดอบรม ณ อาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร) พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย พระราชญาณปรีชา รวมไปถึงมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ กำแพงเพชร ที่มีผลการเรียนดีเด่น และนักเรียนศิษย์เก่าชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ กำแพงเพชรและนักศึกษามหาิวทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่สนับสนุนงานวันอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น

เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2567 168 Share


กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตร "วันอนุรักษ์มรดกไทย" ถวายเป็นพระราชกุศลพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตร "วันอนุรักษ์มรดกไทย" ถวายเป็นพระราชกุศลพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยสักการะ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดกรวยถวายพระพร พร้อมกล่าวอาศิรวาท จากนั้นเป็นการแสดง "รำถวายพระพร" โดย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ กำแพงเพชร นักเรียนศิษย์เก่าชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ กำแพงเพชร และนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๔๕ รูป

ภาพบางส่วนจาก... งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2567 142 Share


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน​

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม​ ร่วมกับ​ กองการศึกษา​ ศาสนา​ และวัฒนธรรม​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร​ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน​ ระหว่างวันที่​ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน​ ๒๕๖๗ โดยวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จัดอบรม ณ​ โรงเรียนบ้านบางลาด​ ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนจากเครือข่ายโรงเรียน​ ๘ โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย และวันที่ ๑ เมษายน​ ๒๕๖๗ จัดอบรม ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทีมวิทยากรโดย นักแสดงจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐอินเดีย

เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2567 80 Share


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๑๗ และ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ กลุ่มสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ระยะที่ ๓ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมในเชิงประเด็น เรื่อง การออกแบบชุดการแสดงท่ารำศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยเป็นการถ่ายทอดท่ารำให้กับกลุ่มครือข่ายกลุ่มชาติพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 29 Share


มีต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ศิลปะการย้อมสีด้วยการทุบดอกไม้สด (HAPA ZOME)

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เชิญ นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริการวิชาการและกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ศิลปะการย้อมสีด้วยการทุบดอกไม้สด (HAPA ZOME) ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership ๒๐๒๔ ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น ๓ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2567 111 Share


โครงการอบรมนาฏศิลป์ไทยเพื่อส่งเสริม สืบสานและถ่ายทอดความรู้ "ระบำชากังราว และ ระบำพุทธบูชา"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์สายสุนีย์ ผาสุขคีรี อาจารย์ประจำกลุ่มนาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นวิทยากรการฝึกอบรมให้ความรู้ และฝึกทักษะในโครงการอบรมนาฏศิลป์ไทย เพื่อส่งเสริม สืบสานและถ่ายทอดความรู้ "ระบำชากังราว และระบำพุทธบูชา" ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอศิลปะดุริยนาฎ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "ชากังราว นครแห่งศิลป์"

เผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2566 1,344 Share


โครงการอนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และนางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการอนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566 1,200 Share


อบรมมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ นางชนิกา  ศรีวรรธนศิลป์
ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมมารยาทไทย
ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 2,656 Share


การอบรม เรื่อง บุคลิกภาพสำคัญอย่างไรกับการทำงาน

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คือ นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
เพื่อเป็นวิทยากรอบรมให้กับนักศึกษา เรื่อง บุคลิกภาพสำคัญอย่างไรกับการทำงาน 
ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผ่านระบบ Microsoft Teams

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 3,447 Share


มีต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม​ โดยวัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน​และการพิจารณา การประกาศย่านชุมชนนครชุม​ ย่านชุมชนบ้านพรานกระต่าย​ ให้เป็นมรดกจังหวัด​กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2565 1,491 Share


เข้าพบ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร ผู้บริหาร กรรมการประจำหน่วยอนุรักษ์ฯ และนายพรชัย น้อยสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อปรึกษาการจัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2565 1,668 Share


โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ​ กิจกรรมเดินสำรวจพันธ์ุไม้​ ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการฝายในป่าชุมชน​

เมื่อวันที่​ ๒๓ กรกฏาคม​ ๒๕๖๕ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น​จังหวัดกำแพงเพชร​ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม​ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ​ กิจกรรมเดินสำรวจพันธ์ุไม้​ ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการฝายในป่าชุมชน​  ณ​ ป่าชุมชนบ้านสามัคคีธรรม ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร​ ทีมวิทยากรโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล

เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2565 2,735 Share


โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่าจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่าจังหวัดกำแพงเพชร  ณ หอประชุมดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และชุมชนเมืองเก่านครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์  ธรรมสอน และวิทยากรชุมชน 

เผยแพร่เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 5,922 Share


โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่ากำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 7,162 Share


มีต่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 4,461 Share

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 5,370 Share

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้ารับราชการ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2564 3,978 Share

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2564 4,316 Share

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการ

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2564 5,066 Share

มีต่อ

๖๐ ปีที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ขอเชิญร่วมงาน“แสดงมุทิตาจิต” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ - ๖๐ ปีที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ

คลิ๊ก : อ่านกำหนดการ 

เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2566 319 Share

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
และพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

คลิ๊ก : อ่านกำหนดการ 

เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2566 323 Share

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๖ 

ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ หอศิลปดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิ๊ก... อ่านกำหนดการ และลงทะเบียนครอบครูนาฏศิลป์

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2566 1,314 Share

ฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๘ "กำแพงเพชรเกมส์"

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากจังหวัดกำแพงเพชร ให้จัดการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๘ "กำแพงเพชรเกมส์" ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬา อบจ.กำแพงเพชร

โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา โรงเรียนวังแขมวิทยาคม โรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร ร่วมฝึกซ้อมการแสดง ชุด "ระบำชากังราว" ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ หอศิลปะดุรินาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งทางสำนักฯ ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ที่ประสานงานนักแสดงในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านที่สนับสนุนส่งนักเรียน คุณครู และอาจารย์ มาฝึกซ้อมการแสดงในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2566 1,092 Share


กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์นานาชาติ “วันอนุรักษ์มรดกไทย”

ขอเชิญร่วม กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์นานาชาติ “วันอนุรักษ์มรดกไทย” วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 เมษายน 2566 965 Share

มีต่อ

 • ใหม่
  รูปแบบการผลิตสื่อเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร

  รูปแบบการผลิตสื่อเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร

  คลิก
 • การสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากการละเล่นพื้นบ้าน

  การสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากการละเล่นพื้นบ้าน

  คลิก
 • ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์โบราณสถานมรดกโลกเมืองกำแพงเพชร

  ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์โบราณสถานมรดกโลกเมืองกำแพงเพชร

  คลิก

 • ใหม่
  คู่มือ รูปแบบการผลิตสื่อเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของผู้สูงอายุ

  คู่มือ รูปแบบการผลิตสื่อเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของผู้สูงอายุ

  คลิก