ลงทะเบียนพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ เป็นพิธีที่ดีงาม ควรยกย่อง และควรแก่การอนุรักษ์
โดยพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทยนับว่าเป็นวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่สมัยโบราณกาล
การไหว้ครูถือเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อตน ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ซึ่งในปัจจุบันทุกภาคส่วนต้องมีการอบรมบ่มเพราะและถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

เผยแพร่เมื่อ 11-05-2019 ผู้ชม 178

ลงทะเบียนพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๒

การประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project - Based)

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  สำนักศิลปะและวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จัดการประชุมการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project - Based) ตามแผนพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ :
ประเด็นการพัฒนามรดกโลกภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องประชุม ชั้น ๙  
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตัวแทนอาจารย์ของแต่ละคณะ และหัวหน้า ผู้แทนหน่วยงานที่เกียวข้อง 

เผยแพร่เมื่อ 07-05-2019 ผู้ชม 50

การประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project - Based)


การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ รักษาการ
หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปะะและวัฒนธรรม นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง และ
นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22-03-2019 ผู้ชม 101

การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร


มีต่อ

วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๒ (ภาคค่ำ)

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ในภาคค่ำ เป็นการแสดงของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร
และพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ประจำปี ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งการแสดงพิธีเปิด “รำถวายพระพร”
โดย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ให้
การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน โดย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
พิธีมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนนักแสดงทั้งเครือข่ายภายในประเทศ และเครือข่ายนานาชาติ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิธีมอบโล่ให้กับ
นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร ที่มีความมานะ อุตสาหะ ในการสืบสานมรดกไทย
ผ่านการฝึกหัดอบรมนาฏศิลป์ไทยต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๐ ปี และ ๕ ปี โดย นายศิวะ แสงมณี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย การมอบโล่รางวัลการประกวดดนตรีไทยประเภทวงปี่พาทย์
ไม้แข็งเครื่องคู่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
และกิจกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเครือข่าย
ภายในประเทศ และเครือข่ายนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ 04-04-2019 ผู้ชม 105

วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๒ (ภาคค่ำ)


วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๒ (ภาคเช้า)

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี อันเป็นวันคล้าย
วันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย”
ด้วยตระหนักในพระปรีชาสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอนุเคราะห์สนับสนุน
กิจกรรมอันเนื่องด้วยงานวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยเฉพาะทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตร ในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ เช่น วรรณศิลป์
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาไทย สถาปัตยกรรม ดนตรีไทย และพุทธศาสนา รวมทั้งได้เจริญรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์และธำรงรักษามรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดต่อไปถึงลูกหลาน
โดยในภาคเช้า เวลา ๐๘.๒๐ น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธาน
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยถวายพระพร  เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เวลา ๐๙.๐๕ น. พิธีเปิดกรวยถวายพระพรและกล่าวอาศิรวาท
ประธานในพิธีโดย นายศิวะ แสงมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เวลา ๐๙.๑๐ น. เป็นการแสดง "รำถวายพระพร" โดย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร
และในกิจกรรม “อิ่มบุญ อุ่นใจ นุ่งไทย ใส่บาตร” ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๙ รูป
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ให้เกียรติร่วมใส่บาตรในครั้งนี้ด้วย

เผยแพร่เมื่อ 03-04-2019 ผู้ชม 141

วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๒ (ภาคเช้า)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๖ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ในระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๒  ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๒
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร
เฉลิมพระเกียรติ โดยวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นการอบรมนาฏศิลป์อาเซียน
ของแต่ละประเทศ ซึ่งมีประเทศอาเซียนที่เข้าร่วม ได้แก่ ๑.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๒.สหพันธรัฐมาเลเซีย
๓.สาธารณรัฐเกาหลี ๔.สาธารณรัฐอินเดีย ๕.สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
และ ๖.ประเทศไทย ประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษาสิรินธร กำแพงเพชร
และนักเรียนโรงเรียนมัธยมภายในจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 02-04-2019 ผู้ชม 108

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๖ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒)


มีต่อ

พิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ร่วมจัดการแสดงในพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดกำแพงเพชร  ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน (ริมปิง) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โดยนักแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักเรียนชุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร
และเครือข่ายนาฏศิลป์

เผยแพร่เมื่อ 23-05-2019 ผู้ชม 51

พิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกำแพงเพชร


การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ๒๕๖๓"  ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยมี รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน

เผยแพร่เมื่อ 14-05-2019 ผู้ชม 28

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๓


STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟสไตล์กำแพงเพชร ขอความอนุเคราะหฺ์ชุดการแสดง
จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อแสดงในงาน STUDENT MARKET
ตลาดนัดวัยเรียน ภายใต้แคมเปญ ‘ROBINSON BACK TO SCHOOL’  ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์
กำแพงเพชร ชั้น ๑ ประตูทางเข้าร้านกาแฟอเมซอน โดยนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา
สิรินธร กำแพงแพชร

เผยแพร่เมื่อ 11-05-2019 ผู้ชม 54

STUDENT MARKET ตลาดนัดวัยเรียน


มีต่อ

การฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อดำเนินการ
ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(OTOP Village) จำนวน ๔ หมู่บ้าน ดังนี้
๑. ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หมู่บ้านเพชรนิยม ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
๒. ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หมู่บ้านชุมนุมไทร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
๓. ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านวังพระธาตุ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
๔. ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านท่าไม้แดงใต้ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31-08-2018 ผู้ชม 29

การฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว


โครงการนาฏศิลป์ ถิ่นชากังราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการนาฏศิลป์ ถิ่นชากังราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่ออบรมให้ความรู้และถ่ายทอดนาฏศิลป์ “ระบำชากังราว” และขอใช้สถานที่
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หอศิลปะดุริยนาฏ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้ชม 26

โครงการนาฏศิลป์ ถิ่นชากังราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


มีต่อ

โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่
มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่ากำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18-09-2018 ผู้ชม 26

โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร


โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  ณ วัดไตรภูมิ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งธรรมชาติ ศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-09-2018 ผู้ชม 38

โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ


การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
และนางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม
ประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่
๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
โดยในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นพิธีเปิดการประชุม ซึ่งกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  กล่าวเปิดการประชุมโดย เลขาธิการสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกล่าวรายงานการจัดงานโดย ท่านอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และในช่วงพิธีเปิดมีการมอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์
แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ ซึ่งนางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

เผยแพร่เมื่อ 20-05-2018 ผู้ชม 73

การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ผู้อำนวยการ