ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศรีผ่อง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศรีผ่อง

เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2565 298 Share

โครงการการสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากการละเล่นพื้นบ้าน สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร

คลิ๊ก... อ่านรายละเอียดและดูผลการวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤษภาคม 2565 580 Share

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ๒๕๖๕

คลิ๊ก... กำหนดการและลงทะเบียนครอบครู

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 1,436 Share

ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ
ครูไพฑูรย์  เข้มแข็ง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น "ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔"
สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย - โขน ละคร)

คลิ๊ก... คำประกาศเกียรติคุณ
คลิ๊ก... บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งหมด 

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2565 529 Share

มีต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายในวาระ ๑๐๙ ปี แต่การประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร)

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายในวาระ ๑๐๙ ปี แต่การประสูติ

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายในวาระ ๑๐๙ ปี แต่การประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร)  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 5 ตุลาคม 2565 166 Share


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมตามเกณฑ์ Webometrics

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมตามเกณฑ์ Webometrics  ณ ห้องประชุมดอกสัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน 2565 285 Share


การประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี​ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

การประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี​ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  ณ ห้องประชุมสำนัก ชั้น ๒ อาคารภูมิภาคพิทยา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์​ ประจำปี​ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 192 Share


การประชุมคณะกรรมการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมสำนัก ชั้น ๒ อาคารภูมิภาคพิทยา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2565 215 Share


มีต่อ

โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล : กิจกรรมหลักสูตรที่ ๒ EdPEx

กิจกรรมหลักสูตรที่ ๒ EdPEx

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริการวิชาการและกิจการพิเศษ นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และนางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง หัวหน้าฝ่ายทำนุบำรุงส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล : กิจกรรมหลักสูตรที่ ๒ EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile :OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR) ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565 38 Share


การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสติ๊กเกอร์ Line อย่างง่าย

การสร้างสติ๊กเกอร์ LINE

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสติ๊กเกอร์ LINE อย่างง่าย ด้วย LINE Sticker Maker"  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 ตุลาคม 2565 40 Share


กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่อกิจกรรม รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด กำแพงเพชร JUST SAY NO

กำแพงเพชร JUST SAY NO

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์การแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชุด TO BE NUMBER ONE เพื่อแสดงในกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่อกิจกรรม "รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด กำแพงเพชร JUST SAY NO"  ณ หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 ตุลาคม 2565 46 Share


เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๕

สมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๕

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ สมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์การแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๕ ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยจัดการแสดงในชุด "ระบำกฤดาภินิหาร" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2565 46 Share


มีต่อ

อบรมมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ นางชนิกา  ศรีวรรธนศิลป์
ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมมารยาทไทย
ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 312 Share


การอบรม เรื่อง บุคลิกภาพสำคัญอย่างไรกับการทำงาน

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คือ นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
เพื่อเป็นวิทยากรอบรมให้กับนักศึกษา เรื่อง บุคลิกภาพสำคัญอย่างไรกับการทำงาน 
ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผ่านระบบ Microsoft Teams

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 711 Share


มารยาทไทยและงานนิเทศศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ "มารยาทไทยกับงานนิเทศศาสตร์"
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21 ธันวาคม 2564 849 Share


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทในสังคม

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คือ นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
และทีมนักศึกษา เพื่อเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทในสังคม
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย  ณ ห้องประชุมพิกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2563 2,325 Share


มีต่อ

โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ​ กิจกรรมเดินสำรวจพันธ์ุไม้​ ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการฝายในป่าชุมชน​

เมื่อวันที่​ ๒๓ กรกฏาคม​ ๒๕๖๕ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น​จังหวัดกำแพงเพชร​ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม​ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ​ กิจกรรมเดินสำรวจพันธ์ุไม้​ ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการฝายในป่าชุมชน​  ณ​ ป่าชุมชนบ้านสามัคคีธรรม ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร​ ทีมวิทยากรโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล

เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2565 255 Share


โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่าจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่าจังหวัดกำแพงเพชร  ณ หอประชุมดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และชุมชนเมืองเก่านครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์  ธรรมสอน และวิทยากรชุมชน 

เผยแพร่เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 2,609 Share


โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่ากำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 3,298 Share


โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม "การสร้างฝายชะลอน้ำบ้านคลองลึก" 
ณ ฝายชะลอน้ำบ้านคลองลึก ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งธรรมชาติ ศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม 2562 3,918 Share


มีต่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 1,326 Share

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 1,750 Share

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้ารับราชการ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2564 1,063 Share

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2564 1,213 Share

มีต่อ

 • ใหม่
  การสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากการละเล่นพื้นบ้าน

  การสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากการละเล่นพื้นบ้าน

  คลิก
 • ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์โบราณสถานมรดกโลกเมืองกำแพงเพชร

  ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์โบราณสถานมรดกโลกเมืองกำแพงเพชร

  คลิก