งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง

สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ได้เชิญ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒธรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี จังหวัดตาก 

โดย ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นาง ชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงนำ
และ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายทำนุบำรุงส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง หัวหน้าฝ่ายทำนุบำรุงส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาวสายสุนีย์ ผาสุขคีรี อาจารย์กลุ่มนาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดการเชียร์

ภาพบางส่วนจาก... สำนักงานเทศบาลเมืองตาก Fanpage 

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 4 Share


พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านศิลปวัฒนธรรมและสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น ๙ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้บริหาร โดยพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมอาหารและสถานที่ในการต้อนรับครั้งนี้

ภาพบางส่วนจาก... งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566 32 Share


OPEN HOUSE HUSO ๒๐๒๓

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์การแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในกิจกรรม OPEN HOUSE HUSO ๒๐๒๓ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยจัดการแสดงในชุด "ระบำกฤดาภินิหาร" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และศิษย์เก่านักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2566 77 Share


การประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์การแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๓ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยจัดการแสดงในชุด "ระบำกฤดาภินิหาร" ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2566 114 Share


โครงการสัมมนาเป็นคณะ หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริการวิชาการและกิจการพิเศษ และนางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเป็นคณะ หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 ตุลาคม 2566 91 Share


มีต่อ

การบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ ๑๐

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานการบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ ๑๐ ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาศิต รักษาราชการแทนอธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จุดเครื่องทองน้อย หน้าพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 

เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2566 146 Share


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารภูมิภาคพิทยา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อร่วมกันพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามคู่มือการจัดทำงบประมาณและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจมหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการ

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2566 141 Share


พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมวัชรวิสุทธิ์ (อดุลย์ อมโร)

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมวัชรวิสุทธิ์ (อดุลย์ อมโร) เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง เจ้าคณะภาค ๔ ณ อาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน คชวัตร) พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 9 สิงหาคม 2566 364 Share


โครงการสร้างความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สมาชิกเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ทั้งนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมจัดนิทรรศการวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "ของดีบ้านฉัน" การนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ รูปแบบโปสเตอร์ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ ๑ Cultural Dominance of Local Wisdom through the Communication of Art and Beliefs at Heng Jia Shrine in Kamphaeng Phet Province โดย นางสาวตรัยรัตน์ ทองภู นางสาวสุชัญญา หม่อมขุนทด และนายพิเชษฐไชย พิไลแช่มช้อย นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ ๔ และเรื่องที่ ๒ The Role of Creative Dancing Arts to Promote Traditional Festivals in Kamphaeng Phet Province โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์สายสุนีย์ ผาสุขคีรี อาจารย์ประจำกลุ่มนาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรม การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ แบบออนไลน์ จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง Coat โดย อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และจัดการแสดงชุด "ระบำนารีศรีกำแพงเพชร" เพื่อร่วมแสดงในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมฯ ซึ่งนักแสดงเป็นอาจารย์ประจำกลุ่มนาฏศิลป์และการละคร และนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร และศิษย์เก่านักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2566 358 Share


โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอศิลปะดุริยนาฎ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นการโหมโรงเย็นและพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็น และในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งผู้อ่านโองการประกอบพิธี โดย ครูถาวร ศรีผ่อง

เผยแพร่เมื่อ 2 กรกฎาคม 2566 426 Share


มีต่อ

โครงการอบรมนาฏศิลป์ไทยเพื่อส่งเสริม สืบสานและถ่ายทอดความรู้ "ระบำชากังราว และ ระบำพุทธบูชา"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์สายสุนีย์ ผาสุขคีรี อาจารย์ประจำกลุ่มนาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นวิทยากรการฝึกอบรมให้ความรู้ และฝึกทักษะในโครงการอบรมนาฏศิลป์ไทย เพื่อส่งเสริม สืบสานและถ่ายทอดความรู้ "ระบำชากังราว และระบำพุทธบูชา" ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอศิลปะดุริยนาฎ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "ชากังราว นครแห่งศิลป์"

เผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2566 797 Share


โครงการอนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และนางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการอนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566 576 Share


อบรมมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ นางชนิกา  ศรีวรรธนศิลป์
ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมมารยาทไทย
ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 1,837 Share


การอบรม เรื่อง บุคลิกภาพสำคัญอย่างไรกับการทำงาน

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คือ นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
เพื่อเป็นวิทยากรอบรมให้กับนักศึกษา เรื่อง บุคลิกภาพสำคัญอย่างไรกับการทำงาน 
ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผ่านระบบ Microsoft Teams

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 2,487 Share


มารยาทไทยและงานนิเทศศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ "มารยาทไทยกับงานนิเทศศาสตร์"
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21 ธันวาคม 2564 2,487 Share


มีต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม​ โดยวัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน​และการพิจารณา การประกาศย่านชุมชนนครชุม​ ย่านชุมชนบ้านพรานกระต่าย​ ให้เป็นมรดกจังหวัด​กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2565 804 Share


เข้าพบ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร ผู้บริหาร กรรมการประจำหน่วยอนุรักษ์ฯ และนายพรชัย น้อยสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกำแพงเพชร เข้าพบ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อปรึกษาการจัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2565 987 Share


โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ​ กิจกรรมเดินสำรวจพันธ์ุไม้​ ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการฝายในป่าชุมชน​

เมื่อวันที่​ ๒๓ กรกฏาคม​ ๒๕๖๕ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น​จังหวัดกำแพงเพชร​ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม​ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ​ กิจกรรมเดินสำรวจพันธ์ุไม้​ ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการฝายในป่าชุมชน​  ณ​ ป่าชุมชนบ้านสามัคคีธรรม ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร​ ทีมวิทยากรโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล

เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2565 1,863 Share


โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่าจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่าจังหวัดกำแพงเพชร  ณ หอประชุมดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และชุมชนเมืองเก่านครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์  ธรรมสอน และวิทยากรชุมชน 

เผยแพร่เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 4,823 Share


โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่ากำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 5,925 Share


มีต่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 3,458 Share

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 4,219 Share

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้ารับราชการ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2564 3,003 Share

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2564 3,314 Share

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการ

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2564 3,898 Share

มีต่อ

๖๐ ปีที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ขอเชิญร่วมงาน“แสดงมุทิตาจิต” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ - ๖๐ ปีที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ

คลิ๊ก : อ่านกำหนดการ 

เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2566 95 Share

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
และพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

คลิ๊ก : อ่านกำหนดการ 

เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2566 103 Share

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๖ 

ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ หอศิลปดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิ๊ก... อ่านกำหนดการ และลงทะเบียนครอบครูนาฏศิลป์

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2566 899 Share

ฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๘ "กำแพงเพชรเกมส์"

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากจังหวัดกำแพงเพชร ให้จัดการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๘ "กำแพงเพชรเกมส์" ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬา อบจ.กำแพงเพชร

โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา โรงเรียนวังแขมวิทยาคม โรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร ร่วมฝึกซ้อมการแสดง ชุด "ระบำชากังราว" ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ หอศิลปะดุรินาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งทางสำนักฯ ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ที่ประสานงานนักแสดงในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านที่สนับสนุนส่งนักเรียน คุณครู และอาจารย์ มาฝึกซ้อมการแสดงในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2566 641 Share


กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์นานาชาติ “วันอนุรักษ์มรดกไทย”

ขอเชิญร่วม กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์นานาชาติ “วันอนุรักษ์มรดกไทย” วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 เมษายน 2566 564 Share

มีต่อ

 • ใหม่
  รูปแบบการผลิตสื่อเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร

  รูปแบบการผลิตสื่อเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร

  คลิก
 • การสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากการละเล่นพื้นบ้าน

  การสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากการละเล่นพื้นบ้าน

  คลิก
 • ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์โบราณสถานมรดกโลกเมืองกำแพงเพชร

  ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์โบราณสถานมรดกโลกเมืองกำแพงเพชร

  คลิก

 • ใหม่
  คู่มือ รูปแบบการผลิตสื่อเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของผู้สูงอายุ

  คู่มือ รูปแบบการผลิตสื่อเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของผู้สูงอายุ

  คลิก