ขอเชิญชมละครเวที -กาลครั้งหนึ่งทวิพบ-

ขอเชิญรับชมละครเวที "กาลครั้งหนึ่งทวิพบ" ของน้อง ๆ นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ่านทางการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ค
(Facebook Live) ทั้งสามรอบการแสดง ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ได้ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ Word of Mouth KPRU
https://www.facebook.com/wordofmouthkpru/

เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2563 48 Share

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท 

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2563 0 61 Share

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 10 มกราคม 2563 0 85 Share

รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสำนัก สถาบัน และกอง  ณ หอศิลปดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ 26 กรกฎาคม 2562 0 226 Share


รับการตรวจสอบการดำเนินโครงการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการตรวจสอบการดำเนินโครงการ
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2562 0 179 Share


มีต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๗ รูป
จากวัดป่าชัยรังสี ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ณ หอศิลปดุริยนาฎ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2563 41 Share


โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ (ภาคเช้า)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้หัวข้อ “ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก”
(The 10Th International Conference on Art and Culture Network)
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2563 188 Share


โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ (ภาคบ่าย)

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอบทความวิจัย
ณ ห้องสารภี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2563 40 Share


โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ (ภาคค่ำ)

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ในช่วงค่ำเป็นงานเลี้ยงต้อนรับเครือข่าย
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2563 60 Share


การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓  ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 0 61 Share


มีต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ๒๕๖๔ และจัดทำ Institutional Repositioning Plan ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
ของสถาบันอุดมศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 29 Share


โครงการถนนวัฒนธรรม -ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม-

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ขอความอนุเคราะห์การแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีเปิด
โครงการถนนวัฒนธรรม "ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม" 
ณ ลานหน้าหอประชุมอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 5 มีนาคม 2563 0 110 Share


งานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (เวทีกลาง)

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงบนเวทีกลาง
ในงานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๓
ซึ่งในวันนี้เป็นการเดินแบบ และสาธิตวิวัฒนาการผ้าไทย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
จัดการแสดงในชุด "ระบำชุดไทยพระราชนิยม" นักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์
ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563 0 33 Share


การแสดงประกอบแสง สี เสียง เรื่อง โรจน์เรืองเมืองธรรม ล้ำศิลป์ แผ่นดินกำแพงเพชร (วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมจัดการแสดงประกอบแสง สี เสียง เรื่อง "โรจน์เรืองเมืองธรรม ล้ำศิลป์ แผ่นดินกำแพงเพชร"
เนื่องในงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๓
ซึ่งการแสดงประกอบแสง สี เสียง จัดระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563 0 45 Share


การแสดงประกอบแสง สี เสียง เรื่อง โรจน์เรืองเมืองธรรม ล้ำศิลป์ แผ่นดินกำแพงเพชร (วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจัดการแสดง
ประกอบแสง สี เสียง เรื่อง "โรจน์เรืองเมืองธรรม ล้ำศิลป์ แผ่นดินกำแพงเพชร"
เนื่องในงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๓
โดยการแสดงประกอบแสง สี เสียง จัดระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563 0 111 Share


มีต่อ

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ
นางชนิกา  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติทักษะในกิจกรรม"การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา"  ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก ๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   

เผยแพร่เมื่อ 7 มีนาคม 2563 32 Share


โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสิน
การประกวดมารยาทไทย ในโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒  ณ หอสวดมนต์วัดคูยาง 
พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2562 0 457 Share


การฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อดำเนินการ
ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(OTOP Village) จำนวน ๔ หมู่บ้าน ดังนี้
๑. ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หมู่บ้านเพชรนิยม ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
๒. ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หมู่บ้านชุมนุมไทร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
๓. ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านวังพระธาตุ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
๔. ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านท่าไม้แดงใต้ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2561 0 204 Share


โครงการนาฏศิลป์ ถิ่นชากังราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการนาฏศิลป์ ถิ่นชากังราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่ออบรมให้ความรู้และถ่ายทอดนาฏศิลป์ “ระบำชากังราว” และขอใช้สถานที่
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หอศิลปะดุริยนาฏ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2561 0 286 Share


มีต่อ

โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่ากำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 0 154 Share


โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม "การสร้างฝายชะลอน้ำบ้านคลองลึก" 
ณ ฝายชะลอน้ำบ้านคลองลึก ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งธรรมชาติ ศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม 2562 0 226 Share


โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่
มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่ากำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2561 0 197 Share


โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  ณ วัดไตรภูมิ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งธรรมชาติ ศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 6 กันยายน 2561 0 244 Share


การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
และนางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม
ประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่
๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
โดยในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นพิธีเปิดการประชุม ซึ่งกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  กล่าวเปิดการประชุมโดย เลขาธิการสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกล่าวรายงานการจัดงานโดย ท่านอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และในช่วงพิธีเปิดมีการมอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์
แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ ซึ่งนางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

เผยแพร่เมื่อ 20 พฤษภาคม 2561 0 250 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร