รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสำนัก สถาบัน และกอง  ณ หอศิลปดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ 26-07-2019 ผู้ชม 73


รับการตรวจสอบการดำเนินโครงการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการตรวจสอบการดำเนินโครงการ
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 10-06-2019 ผู้ชม 60


มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศึกษาดูงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เข้ามาศึกษาดูงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2019 ผู้ชม 81


มีต่อ

โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๒ รอบชิงชนะเลิศ

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๘
ประจำปี ๒๕๖๒ รอบชิงชนะเลิศ  ณ ธนาคารธนชาต สำนักสวนมะลิ กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขันทางมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชมเชย

เผยแพร่เมื่อ 14-09-2019 ผู้ชม 53


การประชุมคณะกรรมการพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารพระสังฆราชานุสรณ์

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการพิธีวางศิลาฤกษ์
ก่อสร้างอาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฑราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ครั้งที่ ๑
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดกำแพงเพชร นายเทวัญ  หุตะเสวี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 05-09-2019 ผู้ชม 31


การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวมรดกโลกเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2019 ผู้ชม 105


มีต่อ

นิทรรศการ เสวนา ๑๑๓ ปี พระปิยมหาราชา เสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดกำแพงเพชร “นิทรรศการ เสวนา ๑๑๓ ปี พระปิยมหาราชา เสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร” 
ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27-08-2019 ผู้ชม 28


โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๙

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
และพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ซึ่งจัดโดย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เผยแพร่เมื่อ 23-08-2019 ผู้ชม 77


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกำแพงเพชร จัดชุดการแสดงเพื่อแสดงในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งจัดการแสดงในชุด "รำถวายพระพร" โดยนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 14-08-2019 ผู้ชม 31


มีต่อ

โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสิน
การประกวดมารยาทไทย ในโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒  ณ หอสวดมนต์วัดคูยาง 
พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 20-07-2019 ผู้ชม 117


การฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อดำเนินการ
ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(OTOP Village) จำนวน ๔ หมู่บ้าน ดังนี้
๑. ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หมู่บ้านเพชรนิยม ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
๒. ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หมู่บ้านชุมนุมไทร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
๓. ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านวังพระธาตุ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
๔. ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านท่าไม้แดงใต้ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31-08-2018 ผู้ชม 88


โครงการนาฏศิลป์ ถิ่นชากังราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการนาฏศิลป์ ถิ่นชากังราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่ออบรมให้ความรู้และถ่ายทอดนาฏศิลป์ “ระบำชากังราว” และขอใช้สถานที่
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หอศิลปะดุริยนาฏ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้ชม 134


มีต่อ

โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่ากำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2019 ผู้ชม 30


โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม "การสร้างฝายชะลอน้ำบ้านคลองลึก" 
ณ ฝายชะลอน้ำบ้านคลองลึก ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งธรรมชาติ ศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2019 ผู้ชม 43


โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่
มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่ากำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18-09-2018 ผู้ชม 81


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ผู้อำนวยการ

กำแพงเพชรศึกษา

กำแพงเพชรศึกษา

KM

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร