ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 10-01-2020 ผู้ชม 29


รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสำนัก สถาบัน และกอง  ณ หอศิลปดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ 26-07-2019 ผู้ชม 163


รับการตรวจสอบการดำเนินโครงการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการตรวจสอบการดำเนินโครงการ
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 10-06-2019 ผู้ชม 126


มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศึกษาดูงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เข้ามาศึกษาดูงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2019 ผู้ชม 163


มีต่อ

การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับอุดมศึกษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรรม นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ระดับอุดมศึกษา 
ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  ณ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ชั้น ๓ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เผยแพร่เมื่อ 01-02-2020 ผู้ชม 36


การประชุมเตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
จัดการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 04-01-2020 ผู้ชม 19


การประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเรียนและอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12-12-2019 ผู้ชม 62


การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
“๙๐ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ”  ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 29-11-2019 ผู้ชม 42


มีต่อ

งานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (เวทีกลาง)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจากจังหวัดกำแพงเพชร
ให้จัดการแสดงบนเวทีกลาง ในงานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปี ๒๕๖๓  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โดยวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นการแสดงของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2020 ผู้ชม 13


งานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (เวทีกลาง)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจากจังหวัดกำแพงเพชร
ให้จัดการแสดงบนเวทีกลาง ในงานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปี ๒๕๖๓  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โดยวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2020 ผู้ชม 18


ASEAN Leadership ๒๐๒๐

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์การแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อแสดงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงานเลี้ยงรับรองและพิธีเปิดกิจกรรม 
ASEAN Leadership ๒๐๒๐  ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11-02-2020 ผู้ชม 16


การแถลงข่าวงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เข้าร่วมการแถลงข่าวงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร”
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓   ณ ลานกิจกรรมหน้าท๊อปมาร์เก็ต ชั้น ๑ ห้างโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29-01-2020 ผู้ชม 6


มีต่อ

โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสิน
การประกวดมารยาทไทย ในโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒  ณ หอสวดมนต์วัดคูยาง 
พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 20-07-2019 ผู้ชม 331


การฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อดำเนินการ
ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(OTOP Village) จำนวน ๔ หมู่บ้าน ดังนี้
๑. ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หมู่บ้านเพชรนิยม ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
๒. ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หมู่บ้านชุมนุมไทร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
๓. ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านวังพระธาตุ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
๔. ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านท่าไม้แดงใต้ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31-08-2018 ผู้ชม 148


โครงการนาฏศิลป์ ถิ่นชากังราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการนาฏศิลป์ ถิ่นชากังราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่ออบรมให้ความรู้และถ่ายทอดนาฏศิลป์ “ระบำชากังราว” และขอใช้สถานที่
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หอศิลปะดุริยนาฏ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้ชม 228


มีต่อ

โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่ากำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2019 ผู้ชม 105


โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม "การสร้างฝายชะลอน้ำบ้านคลองลึก" 
ณ ฝายชะลอน้ำบ้านคลองลึก ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งธรรมชาติ ศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2019 ผู้ชม 167


โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่
มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่ากำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18-09-2018 ผู้ชม 149


โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  ณ วัดไตรภูมิ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งธรรมชาติ ศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-09-2018 ผู้ชม 184


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ผู้อำนวยการ

กำแพงเพชรศึกษา

กำแพงเพชรศึกษา

KM

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร