รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสำนัก สถาบัน และกอง  ณ หอศิลปดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ 26-07-2019 ผู้ชม 119


รับการตรวจสอบการดำเนินโครงการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการตรวจสอบการดำเนินโครงการ
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 10-06-2019 ผู้ชม 92


มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศึกษาดูงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เข้ามาศึกษาดูงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2019 ผู้ชม 121


การประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project - Based)

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  สำนักศิลปะและวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จัดการประชุมการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project - Based) ตามแผนพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ :
ประเด็นการพัฒนามรดกโลกภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องประชุม ชั้น ๙  
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตัวแทนอาจารย์ของแต่ละคณะ และหัวหน้า ผู้แทนหน่วยงานที่เกียวข้อง 

เผยแพร่เมื่อ 07-05-2019 ผู้ชม 133


มีต่อ

การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
“๙๐ ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ”  ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 29-11-2019 ผู้ชม 8


การนิเทศหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการนิเทศหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา 
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้ก่อนดำเนินการสอบให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์วัดชูจิตธรรมาราม
ในมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

เผยแพร่เมื่อ 18-11-2019 ผู้ชม 64


การประชุมหารือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมหารือการจัดงานประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก ๑๔) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ  ประภัสสร
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 22-10-2019 ผู้ชม 86


โครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
เข้าร่วมการประกวดมารยาท ในโครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์
วัฒนธรรมไทย “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ ๗
ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙– ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยได้ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด ๒ ทีม
ซึ่งผลการประกวดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รับรางวัลชมเชย

เผยแพร่เมื่อ 22-09-2019 ผู้ชม 30


มีต่อ

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรม เข้าร่วมงาน "วันพ่อแห่งชาติ"
และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาภบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒
ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 04-12-2019 ผู้ชม 9


โครงการประชุมสัมมนา ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา
ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่  ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 23-11-2019 ผู้ชม 5


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน API

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้
นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว และนายวีระ  วัดพ่วงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้งาน API ด้วย Microsoft Azure ภายใต้โครงการพัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์
Webometrics  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๖/๑ ชั้น ๖ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22-11-2019 ผู้ชม 7


งานราชภัฏลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์การแสดง
จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีเปิดงานราชภัฏลอยกระทง
"สายนทีร่วมใจ สู่สายใยราชภัฏลอนกระทง" ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักแสดงโดย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 19-11-2019 ผู้ชม 70


มีต่อ

โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสิน
การประกวดมารยาทไทย ในโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒  ณ หอสวดมนต์วัดคูยาง 
พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 20-07-2019 ผู้ชม 244


การฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อดำเนินการ
ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(OTOP Village) จำนวน ๔ หมู่บ้าน ดังนี้
๑. ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หมู่บ้านเพชรนิยม ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
๒. ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หมู่บ้านชุมนุมไทร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
๓. ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านวังพระธาตุ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
๔. ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านท่าไม้แดงใต้ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31-08-2018 ผู้ชม 114


โครงการนาฏศิลป์ ถิ่นชากังราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการนาฏศิลป์ ถิ่นชากังราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่ออบรมให้ความรู้และถ่ายทอดนาฏศิลป์ “ระบำชากังราว” และขอใช้สถานที่
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หอศิลปะดุริยนาฏ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้ชม 188


มีต่อ

โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่ากำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2019 ผู้ชม 66


โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม "การสร้างฝายชะลอน้ำบ้านคลองลึก" 
ณ ฝายชะลอน้ำบ้านคลองลึก ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งธรรมชาติ ศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2019 ผู้ชม 122


โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่
มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่ากำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18-09-2018 ผู้ชม 110


โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  ณ วัดไตรภูมิ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งธรรมชาติ ศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-09-2018 ผู้ชม 141


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ผู้อำนวยการ

กำแพงเพชรศึกษา

กำแพงเพชรศึกษา

KM

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร